شرکت پیش تنیده آبان

فولاد پیش تنیدگی

میلگرد پیش تنیدگی به میلگرد استفاده شده در بتن پیش تنیده اطلاق می شود. فولاد مورد استفاده برای بتن پیش تنیده را می توان به سه گروه دسته بندی نمود: سیم ها، سیم های بافته شده و میلگردها. در هر مورد، مقاومت میلگرد پیش تنیدگی به مقدار قابل ملاحظه های بیشتر از میلگرد فولادی بتن آرمه می باشد.

میلگرد پیش تنیدگی

دلیل استفاده از میلگرد پیش تنیدگی

عملکرد بتن در کشش ضعیف است و نیاز به تامین میلگرد های فولادی جهت تحمل نیروی کششی ایجاد شده در اعضای سازه ای دارد. اما می توان بتن را بصورت فشاری پیش تنیده نمود تا بارهایی که ایجاد کشش می نمایند، فقط به آزادسازی بارهای پیش فشردگی بپردازند.

به عنوان مثال بسیار ساده می توان حالت بلند کردن یک ردیف کتاب را به عنوان یک تیر در نظر گرفت. اگر فشار کافی به دو انتهای ردیف کتاب ها وارد شود، نیروهای فشاری بین کتاب ها با نیروهای کششی ایجاد شده در اثر رفتار خمشی، مقابله می کند و مجموعه کتاب ها به عنوان یک تیر، وزن خود را به راحتی تحمل خواهند نمود.

اگر آرماتورهای استاندارد با اعمال نیروی کششی به هر یک از آنها پیش بارگذاری شوند و این نیرو تا زمان سخت شدن بتن پیرامون آنها باقی بماند، عضو بتنی پیش تنیده حاصله، قادر به تحمل بارهای کششی قابل ملاحظه مشابه رفتار ردیف کتاب ها خواهد بود.

به منظور پیاده کردن این ایده در اجرای سازه ها، فولاد با مقاومت بسیار زیاد مورد نیاز است. پیش تنیدگی تنها روشی است که می توان بطور موثر از فولاد با مقاومت بسیار زیاد جهت مسلح کردن سازه بتنی استفاده نمود. فولادهای مقاومت بالا، قبل از حصول مقاومت کشش نهایی، تغییر طول بیشتری دارند، لذا اگر چنین فولادی بطور ساده در بتن بکار رود، قبل از اینکه فولاد بتواند به مقاومت کششی نهایی خود برسد، بتن پیرامون آن بطور جدی ترک خواهد خورد.

روش پیش تنیدگی

اعمال تنش به میلگردها یا سیم های بافته شده فولادی که منفردا کابل نامیده می شوند، را می توان قبل یا بعد از ریختن بتن انجام داد. در روش پیش تنیدگی کابل ها قبل از ریختن بتن کشیده می شوند. این عمل با اعمال کشش به کابل ها، بین تکیه گاه های انتهایی قبل از ساختن عضو انجام می شود. بعد از ساختن عضو و سخت شدن بتن، پیش تنش با بریدن کابل های بین تکیه گاه های انتهایی به عضو منتقل شده و از طریق چسبندگی بین میلگرد پیش تنیدگی و بتن در انتهای تیر به بتن منتقل می گردد.

پیش کشیدگی عموما فقط در کارخانه های پیش ساخته دائمی اجرا می شود، اگرچه بعضی از اعضای پیش کشیده در شرایطی که تکیه گاه های انتهایی به نحوی اقتصادی قابل تامین باشند، در کارگاه نیز بصورت درجا تولید می شوند.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد میانه و قیمت پروفیل اصفهان