کاربرد تیرورق در اسکلت فلزی

تیرورق معمولا از دو ورق بال و یک ورق جان تشکیل می شود و به منظورهای خاص، سخت کننده هایی به صورت عرضی و یا طولی در جان آن تعبیه می‌شود.

با ازدیاد طول دهانه و در نتیجه افزایش مقدار لنگر خمشی  زمانی می رسد که نیمرخ های نورد شده موجود در بازار, جوابگوی نیروها و لنگرهای خمشی موجود نیستند. در این حالت چند راه در مقابل وجود دارد:

  • تقویت نیمرخ های نورد شده موجود با استفاده از ورق و یا نیمرخ های دیگر. نیمرخ حاصل نیمرخ تقویت شده خوانده می شود.
  • استفاده از خرپاهای ساده و یا ویراندال
  • استفاده از تیرورق

راه حل اول که گاهی از لحاظ ساخت ممکن است اقتصادی نیز باشد, به علت محدودیت ظرفیت لنگر خمشی, نمی تواند به عنوان یک راه حل کلی مورد استفاده قراربگیرد.

تیرورق

استفاده از سازه های خرپایی و همچنین استفاده از تیر ورق دو راه حلی هستند که می توانند هم ارز یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند. ولی مزایای زیر باعث شده‌اند

که امروزه استفاده از تیرورق‌ها رواج بیشتری پیدا کند:

مزایای تیرورق

  • پیشرفت فن جوشکاری و همچنین امکان استفاده از جوشکاری اتوماتیک در ساخت تیرورق‌ها از یک طرف, و هزینه و مشکلات زیاد اجرای اتصالات در سازه‌های خرپایی از طرف دیگر, تمایل زیادی برای استفاده از تیر ورق به وجود آورده است.
  • ظاهر زیبا و ارتفاع کمتر تیرورق در مقایسه با سیستم های خرپایی.
  • امکان استفاده از مزایای مقطع مرکب فولاد و بتن با نصب اتصالات برشی در بال فوقانی تیر ورق ها که در سازه های خرپایی امکان آن وجود ندارد.

کاربرد تیرورق

کاربرد تیرورق ها به نحو گسترده ای به عنوان تیرهای اصلی در سالن های صنعتی با دهانه بزرگ و یا به عنوان تیرهای حمال پل های جاده و راه آهن استفاده می‌شود.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت ورق و آهن آلات