میلگرد ممان منفی در کجا استفاده می شود؟

میلگرد ممان منفی یکی از آیتم های مربوط به عملیات آرماتوربندی سقف های تیرچه بلوک می باشد.

عملکرد میلگرد ممان منفی چیست؟

از آنجایی که اتصال تیرچه ها در تیرهای سقف تیرچه بلوک بصورت مفصلی (ساده) می باشند لازم است تا به کمک آرماتور منفی درصدی مجاز از گیرداری را برای تکیه گاه تامین نمود و در حقیقت به زبان ساده می توان عنوان کرد که آرماتور منفی تیرچه، نقش یک فیوز را در سیستم سقف های تیرچه بلوک ایفا می کند.

قطر و طول میلگرد منفی چگونه محاسبه می شود؟

با وجود طرح تیرچه ها با تکیه گاه ساده، لازم است تا آرماتور منفی معادل 15 درصد سطح مقطع میلگرد کششی وسط دهانه تیرچه، در روی تکیه گاه اضافه شود. این میلگردها حداقل تا 1/5 دهانه آزاد از تکیه گاه به طرف داخل دهانه ادامه می یابند.

لازم به ذکر است که در اکثر نقشه های اجرایی در شیت بندی نقشه های جدول تیرچه، مشخصات آرماتور منفی بطور کامل ارائه می شوند و در صورت عدم وجود این جداول، می توانیدبه نشریه 543 سازمان مدیریت  رجوع کرده و یا به کمک رابطه محاسباتی که در بالا به آن اشاره شد قطر و طول این میلگرد را بدست آورید.

نحوه اجرای آرماتور منفی تیرچه

پس از تعیین قطر و طول میلگرد منفی تیرچه، این میلگرد ها را بر روی میلگرد مونتاژ تیرچه یا همان میلگرد فوقانی تیرچه به کمک سیم آرماتوربندی بنحوی کاملا محکم بسته تا در حین عملیات بتن ریزی از روی میلگرد فوقانی تیرچه جدا نشوند.

برای تیرچه های کناری بایستی انتهای آرماتور منفی دارای یک خم استاندارد باشد و این میلگرد بصورت یکسر خم مطابق شکل زیر بر روی تیرچه های کناری بسته می شود.

میلگرد ممان منفی

برای تیرچه های میانی میتوان از یک میلگرد سراسری که طول و قطر آن قبلا محاسبه شده است را بر روی میلگرد فوقانی تیرچه  مطابق شکل اجرا کرد.

میلگرد ممان منفی

توصیه اجرایی:توصیه در اجرای میلگرد منفی تیرچه این است که جاگذاری و بستن این میلگرد بایستی قبل از بستن میلگرد های حرارتی سقف انجام شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر  می توانید به نشریه 543 مراجعه کنید و یا از طریق آهن مشاور با کارشناسات فنی آهنباکس تماس بگیرید.

«فراوانی علم وآگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت تیرآهن ۱۸