ضوابط میلگردگذاری مطابق آیین نامه در ساختمان های با مصالح بنایی

ضوابط میلگردگذاری در ساختمان های با سیستم مصالح بنایی بایستی مطابق مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان انجام پذیرد . بدین منظور در ادامه به خلاصه ای از مهمترین نکات آیین نامه ای در این خصوص اشاره می گردد.

ضوابط میلگردگذاری ستون ها

بایستی حداقل 4 میلگرد طولی در چهارگوشه ستون بگونه ای تعبیه شود که موارد زیر در آن رعایت شود:

  • درصد میلگرد طولی در ستون نبایستی کمتر از 0/5 درصد و بیشتر از 4 درصد باشد.
  • فاصله آزاد میلگرد های طولی نباید کمتر از 1/5 برابر قطر اسمی میلگرد و نیز کمتر از 38 میلی متر باشد.

میلگردگذاری دیوارها

کلیه دیوارها باید بطور افقی و قائم میلگردگذاری شوند. فواصل میلگردها نباید از 1/20 متر تجاوز کند و قطر میلگرد نباید کمتر از 10 میلی متر باشد. میلگرد ها باید در اطراف گوشه های دیوار و در محل تقاطع دیوارها بصورت پیوسته قرار داده شوند، مگر آنکه دیوارهای وتقاطع از یکدیگر جدا باشند. فقط میلگردهای افقی که در دیوار و یا عضو بصورت پیوسته قرار دارند می بایست در محاسبه سطح مقطع میلگرد افقی منظور گردند.

ضوابط میلگردگذاری

حداقل قطر خم برای میلگرد

  • قطر داخلی خم میلگردها بجز تنگ ها و خاموت ها برای میلگرد های AIII و AII شش برابر قطر میلگرد درنظر گرفته می شود.
  • برای تنگ ها و خاموت های ساخته شده از میلگرد با قطر کمتر از 16 میلی متر، قطر داخلی خم نباید کمتر از 4 برابر قطر میلگرد  کمتر باشد.

پوشش میلگرد

الف- برای میلگرد باید حداقل پوشش بنایی ذیل تامین شود:

  • نمای بنایی در معرض خاک یا هوا: 50 میلی متر برای میلگرد های با قطر 16 میلی متر و 38 میلی متر برای میلگرد هایی با قطر  16 میلی متر و کمتر
  • 38 میلی متر برای بنایی که در معرض خاک و یا زمین نمی باشد.

ب- سیم های طولی میلگرد بستر باید کاملا در ملات یا دوغاب مدفون شود، حداقل پوشش برای حالتی که در معرض خاک یا هوا باشد برابر 16 میلی متر و برای حالتی که در معرض خاک یا هوا نمی باشد برابر 13 میلی متر می باشد.

ج- میلگرد بستر بایداز نوع فولاد ضد زنگ باشد و در بنایی در معرض خاک یا هوا و یا در دیوارهای داخلی که در معرض میانگین رطوبت نسبی بیش از 75 درصد می باشند، توسط روکش گالوانیزه یا اپوکسی در برابر خوردگی محافظت شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و انواع آهن آلات