فهرست بها ابینه

فهرست بها جداول قیمتی مصالح و خدماتی است که از طرف سازمان برنامه و بودجه هر سال ارائه می شود.

فهرست بها شامل رشته های مختلف اعم از ابنیه, تاسیسات برقی, تاسیسات مکانیکی, راه و باند و…………می باشد.

هر رشته از فهرست‌بها شامل فصولی است که مصالح و خدمات مشابه و نزدیک به هم را در خود گنجانده دارند. بطور مثال فهرست ابنیه شامل 29 فصل می‌باشد.

فهرست بها

فهرست بها ابنیه

فهرست بها ابنیه شامل خدمات و مصالح مرتبط می‌باشد که کلیه خدمات و مصالح مرتبط با رشته ابینه در آن گنجانده شده است.

کلیه خدمات ابنیه از تخریب تا حمل و نقل و کارهای دستمزدی را شامل می‌شود.

فهرست ابنیه شامل چندین پیوست به شرح زیر می‌باشد:

  1. مصالح پای کار
  2. ضریب طبقات
  3. شرح اقلام هزینه های بالاسری
  4. دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه
  5. کارهای جدید

نحوه برآورد هزینه اجرای کار با فهرست

نحوه برآورد هزینه ها در فهرست طوری تنظیم گردیده است که کلیه اقلام اجرایی کارهای عمومی رشته ساختمان را پوشش می دهد.

قیمت های فهرست بها به گونه ای تنظیم و تهیه شده است که متوسط هزینه اجرای کار مربوط به  آیتم رشته مورد نظر می باشد.

این هزینه ها شامل مصالح, نیروهای انسانی, حمل و باراندازی مصالح و پرت می شود. همچنین هزینه آزمایشات مربوطه نیز در ردیف‌های فهرست دیده شده است.

در واقع ردیف های فهرست‌بها منبع خوبی جهت برآورد هزینه و قیمت های به روز مصالح و دستمزد در آن سال می باشد.

دامنه کاربرد

دامنه کاربرد فهرست‌بها طرح‌ها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی آنان در بخش خصوصی می باشد.

در فهرست بها قیمت اجرای کار شامل خدمات و مصالح و کلیه هزینه ها می‌باشد.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد و آهن آلات