انواع خرپای تیرچه

خرپای تیرچه به اسکلت تیرچه بتنی گفته می شود که از ترکیب میلگرد هایی با عملکرد های مختلف سازه ای ساخته می شوند. تیرچه های پیش ساخته خرپایی، از یک خرپای فولادی و یک پاشنه بتنی تشکیل می شوند و بر دو نوع می باشند:

  1. با قالب ماندگار که به آن تیرچه فونداله دار هم گفته می شود.
  2. بدون قالب ماندگار که به آن تیرچه درجا هم گفته می شود.

اجزای تشکیل دهنده خرپای تیرچه

تیرچه پیش ساخته خرپایی برای تحمل مراحل سه گانه بارگذاری  از اجزای زیر مطابق شکل تشکیل می شوند:

  • آرماتورهای کششی (میلگرد های تحتانی خرپا)
  • آرماتورهای عرضی (میلگرد زیگزاگ یا دیاگونال)
  • آرماتور بالایی (میلگرد مونتاژ)
  • بتن پاشنه تیرچه
  • آرماتورهای تقویتی
  • آرماتور کمکی اتصال
خرپای تیرچه

که در ادامه توضیح مختصری در مورد هر یک از اجزا داده می شود.

آرماتور کششی

در مرحله اول بارگذاری تیرچه، میلگرد تحتانی تیرچه بعنوان عضو کششی خرپای تیرچه، باید قادر به تحمل نیروی کششی(حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل و نقل باشد.

در مرحله دوم بارگذاری تیرچه نیز این عضو باید قادر به تمل نیروی کششی(حاصل از لنگر خمشی) ناشی از بار مرده سقف در فاصله محور به محور تیرچه ها و بین دو تکیه گاه موقت(شمع بندی ) باشد.

در مرحله سوم بارگذاری تیرچه (مرحله بهره برداری) میلگرد تحتانی به عنوان عضو کششی تیر T شکل عمل می کند.

آرماتور عرضی

در مرحله اول بارگذاری، آرماتورهای عرضی همانند عضو مورب خرپا عمل كرده و به كمك اعضای كششی زیرین و اعضای بالایی، ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه به هنگام حمل و نقل تأمین میكنند.

در مرحله دوم بارگذاری نیز، این آرماتورها ایستایی لازم را جهت تحمل بار مرده سقف بین تكیه گاههای موقت در هنگام اجرا تأمین می نمایند. در مرحله سوم بارگذاری تیرچه ها، آرماتورهای عرضی پیوستگی لازم را بین آرماتور كششی خرپا و بتن پوششی درجا ایجاد می كنند.

علاوه بر آن، قسمتی ازنیروی برشی تیر Tشكل نیز توسط آرماتورهای عرضی تحمل میشود .

آرماتور بالایی

در مرحله اول و دوم بارگذاری، آرماتور تعبیه شده در قسمت بالای تیرچه، به عنوان عضو بالایی خرپا عمل كرده و به كمك دیگراعضای خرپا، وزن تیرچه را به هنگام حمل و نقل و همچنین بار مرده سقف را در فاصله بین دو تكیه گاه موقت به هنگام قالب بندی و بتن ریزی تحمل می نماید.

در مرحله سوم بارگذاری تیرچه، اگر آرماتور بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از سطوح بلوكها قرار گیرد، در نقش آرماتورافت و حرارت یا همان میلگرد حرارتی عمل میكند  و در صورتی كه پایین تر از سطوح بلوكهاقرار گیرد، چنین نقشی را نخواهد داشت و بایدبطور جداگانه از میلگرد حرارتی استفاده نمود.

بتن پاشنه

پاشنه تیرچه، قبل از نصب، در کارگاه تیرچه، بتن ریزی میشود و برای تأمین تكیه گاه بلوكها به عنوان قالب دائمی و نیز برای پرهیز از قالب بندی قسمت زیرین سقف بكار می رود.

آرماتور تقویتی

در صورتی كه دو عدد آرماتور كششی پایینی برای تحمل لنگر حداكثر در وسط دهانه كافی نباشند، باید آرماتورهای دیگری را درداخل خرپای فلزی تعبیه كرد. این آرماتورهای اضافی را آرماتورهای تقویتی می نامند.

آرماتور کمکی اتصال

این آرماتور به منظور مهار كردن آرماتورهای كششی و امكان استقرار بیش از دو آرماتور كششی در پاشنه تیرچه مطابق شكل بالابكار برده می شود.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و محصولات مفتولی