اتصالات اسکلت فلزی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 1. اتصال ساده
 2. اتصال صلب تیرو ستون
اتصالات اسکلت فلزی

نکات مهم در مورد اتصال ساده

 • استفاده در قاب هاي ساده یا اتصال تیرهاي فرعی به اصلی.
 • هیچ گونه گیرداري در محـل اتصـال وجـود نـدارد و دوران در محـل اتصال به راحتی صورت می گیرد.
 • نوع ساده این اتصال، استفاده از نبشی هاي جان با یا بدون نبشـی هـاي نشیمن می باشد.
 • این نوع اتصال فقط بـراي انتقـال نیـروي برشـی طـرح و محاسـبه مـی گردد.

اتصالات ساده تیر به ستون و شاهتیر

این اتصالات بر دو نوع هستند:

 1. اتصال با جفت نبشی جان:معمولا دو عدد نبشـی را در کارخانـه به جان تیر جوش می دهند . جوش هاي بین نبشی و سـتون یـا شـاهتیر رادر کارگاه در روي کار انجام می دهند .
 2. اتصال با نبشی نشیمن:ایـن نـوع اتصـال را در عکـس العمل هـاي نسبتا کوچک تا حدود 15تن به کار می برند. نبشی نشیمن عمل نصب و تنظیم تیر را آسان می کند .

این نبشی را معمولا قبلا در کارخانه یا پاي کار در ارتفاع لازم به سـتون جوش می دهند و بعد تیر روي آن سوار و بـه آن جـوش مـی شـود . دراین اتصال ، نبشی کمکی دیگري در بالاي تیر نصب و جوش مـی شـود که در محاسبه در مقابل عکس العمل هاي تکیه گاه به حساب نمی آیـد وعمل آن تنها ثابت کردن تیر در محل خود و تامین تکیه گـاه عرضـی و جلوگیري از غلتیدن آن است. لازم به ذکر است که وقتی عکس العمل زیادتر از حد تحمل نبشی گردد ، می توان از نبشی تقویت شده مثلثی یامستطیلی استفاده کرد . ضخامت صفحه نشیمن گاه در حـدود ضـخامت بال تیر انتخاب می شود.

اتصال گیردار

نکات مهم در این اتصال به شرح زیر می باشد:

 • استفاده در قاب خمشی
 • عکس اتصال ساده با توجه بـه درجـه گیـرداري، در آن دورانـی صـورت نمی گیرد.
 • اتصال صفحات در بالا و پایین علاوه بر اتصال جـان تیـر بـه بـال سـتون متصل می گردد.

انواع اتصال تیر به ستون

 • اتصال یک پل ممتد به ستون.
 • اتصال دو پل به ستون کناري.
 • اتصال سه پل به ستون.
 • اتصال دو پل ممتد خورجینی.
 • اتصال دو پل ممتد خورجینی و دو پل غیر ممتد.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و آهن آلات