کلاف بندی افقی ساختمان مطابق آیین نامه

کلاف بندی  افقی ساختمان جهت پیوستگی بیشتر ساختمان بخصوص در مناطق زلزله خیز با خطر نسبی متوسط تا زیاد انجام می شود.

انواع کلاف بندی

کلاف بندی ساختمان به دو صورت کلاف بندی افقی و کلاف بندی قائم اجرا می شود که در ادامه این مقاله به جزئیات  کلاف بندی افقی اشاره می شود. برای کسب اطلاعات فنی در مورد کلاف بندی قائم می توانید به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.

محل های تعبیه و مشخصات کلاف های افقی

درکلیه دیوارهای باربر باید کلاف های افقی در تراز زیر دیوار و زیر سقف با رعایت ضوابط زیر ساخته شوند:

  • در تراز زیر دیوار: این کلاف باید با بتن مسلح ساخته شود بطوریکه عرض آن از عرض دیوار  و یا 25 سانتی متر و ارتفاع آن از دو سوم عرض دیوار یا 25 سانتی متر کمتر نباشد.
  • در تراز زیر سقف: کلاف سقف چنانچه با بتن مسلح ساخته شود، باید عرض آن هم عرض دیوار بوده مگر در دیوارهای خارجی که به منظور نما سازی می توان عرض کلاف را تا حداکثر 12 سانتی متر کمتر از عرض دیوار اختیار نمود ولی در هیچ حالتی نباید عرض کلاف  کمتر از 20 سانتی متر اجرا شود. ارتفاع کلاف نیز نباید در هیچ حالتی کمتر از 20 سانتی متر شود. به جای کلاف بتن مسلح می توان از نیمرخ های فولادی معادل تیرآهن نمره 10(IPE100) استفاده نمود.

مشخصات و محل تعبیه میلگردها در کلاف های افقی بتنی

  1. میلگردهای طولی باید از نوع میلگرد آجدار با قطر حداقل  میلی متر باشند.
  2. میلگرد های طولی باید در چهارگوشه کلاف با پوشش بتنی مناسب، قرار گیرند. درصورتی که عرض کلاف بیشتر از 35 سانتی متر شود تعداد میلگردهای طولی باید به 6 عدد یا بیشتر افزایش داده شود بگونه ای که فاصله هر دو میلگرد مجاور از 25 سانتی متر بیشتر نشود.
  3. میلگردهای طولی باید با تنگ های ساده با قطر حداقل 6 میلی متر و یا توسط خاموت به هم متصل شوند. فاصله خاموت ها نباید از ارتفاع کلاف یا 25 سانتی متر بیشتر شود.
کلاف بندی  افقی

اتصال کلاف های افقی

  1. در هر تراز، کلاف ها باید بهم متصل شوند تا کلاف بندی افقی ساختمان بصورت یک شبکه پیوسته درآید.
  2. میلگردها در تلاقی محل کلاف ها باید حداقل به میزان 50 سانتیمتر اورلب یا همپوشانی داشته باشند تا اتصال کلاف ها بخوبی انجام شود.
  3. کلاف افقی نباید در هیچ جا منقطع شود. عبور لوله یا دودکش به قطر بیش از یک ششم عرض کلاف از درون کلاف مجاز نمی باشد و عبور آنها نباید باعث قطع شدن میلگرد ها شود.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و انواع پروفیل