میلگرد در فهرست بها در رشته ابنیه فصل هفتم می باشد.

میلگرد در فهرست بها به چهار دسته زیر تقسیم بندی و قیمت گذاری شده است:

میلگرد در فهرست بها

میلگرد ساده

 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده تا قطر 10 میلیمتر, برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. 36100 ریال
 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر  12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. 31600 ریال
 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر  20 و بیشتر از20 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. 30200 ریال

میلگرد A2

 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار  A2 تا قطر 10 میلیمتر, برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. 34000 ریال
 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار  A2 به قطر  12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. 26600 ریال
 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار A2 به قطر20 و بیشتر از20 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. 25300 ریال

میلگرد A3

 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار  A3 تا قطر 10 میلیمتر, برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. 34700 ریال
 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار  A3 به قطر  12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. 27100 ریال
 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار A3 به قطر20 و بیشتر از20 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. 25700 ریال

میلگرد در فهرست بها 97 برای میلگرد آجدار سایز A4 هم ردیف قیمتی پیش بینی کرده است.

میلگرد A4

 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار  A4 به قطر 14 تا 18 میلیمتر, برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. 28100 ریال
 • تهیه,بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار  A3 به قطر 20 و بیشتر از 20 میلیمتربرای بتن مسلح باسیم‌پیچی لازم. 26400  ریال

همانطور که در ردیف های بالا مشاهده می فرمایید قیمت روز میلگرد با میلگرد در فهرست بها تفاوت چشمگیری دارند.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت آهن آلات