تعاریف و استانداردهای ملی میلگرد فولادی

بسته میلگرد فولادی : عبارتست از دو یا چند کلاف میلگرد فولادی به هم بسته شده و یا تعدادی میلگرد شاخه مستقیم هم قطر و هم شکل و با یک مشخصه.

شماره ذوب: عدد نشاندهنده شماره فرآیند تولید هنگام ساخت فولاد است.

بهر: عبارتست از تعدادی بسته یا مقدار معینی میلگرد هم قطر و هم شکل و با یک مشخصه که تحت شرایطی که یکنواخت فرض می شود تولید می گردد.

محموله: عبارتست از تعدادی بسته میلگرد. مشخصه همه بسته ها باید یکسان، ولی قطر آنها از یک بسته به بسته دیگر می تواند متفاوت باشد.

آج میلگرد: آج عبارتست از برجستگی هایی که بصورت طولی یا در امتدادی غیر از طول میلگرد در هنگام نورد بر روی آن ایجاد می شود.

نمره میلگرد: قطر اسمی میلگرد بر حسب میلی متر می باشد.

میلگردهای فولادی
 • فولاد گرم نورد شده
 • فولاد سرد اصلاح شده که بر اثر انجام عملیات مکانیکی نظیر پیچانیدن، کشیدن، نورد کردن یا گذرانیدن از حدیده بر روی میلگرد های گرم نورد شده در حالت سرد به دست می آید.
 • فولاد گرم اصلاح شده یا فولاد ویژه، که بر اثر انجام عملیات مکانیکی نظیر گرمایش و آب دادن بر روی میلگرد های گرم نورد شده در حالت گرم به دست می آید

طبقه بندی میلگردها از نظر مکانیکی و شکل پذیری

 1. فولاد نرم ( S240)
 2. فولاد نیم سخت(S340,S400)
 3. فولاد سخت(S500)

انواع شکل رویه میلگرد

میلگردهای مصرفی از نظر شکل رویه به سه دسته طبقه بندی می شوند:

 1. میلگردهای با رویه صاف یا میلگردهای ساده(A1): این نوع رویه فقط در میلگرد S240 به کار برده می شود. این میلگردها فقط می توانند به عنوان میلگرد مارپیچ در سازه های بتن آرمه به کارروند و استفاده از آنها به عنوان میلگرد سازه های غیر از موارد ذکر شده، در سازه های بتن آرمه مجاز نیست.
 2. میلگردهای یا رویه آجدار، که سایرمیلگردها را شامل می شود. آج ها از نظر شکل بصورت دوکی شکل(آج با مقطع متغیر) یا بصورت یکنواخت(آج با مقطع ثابت) و از نظر امتداد بصورت مارپیچ یا جناقی می باشند.
 3. میلگرد های با رویه آجدار پیچیده که از پیچانیدن میلگردهای آجدار بدست می آید. در این میلگردها، علاوه بر آج اولیه میلگرد، یک خط مارپیچ بر روی میلگرد نیز به چشم می خورد که هرچه میزان تابانیدن میلگرد بیشتر باشد گام این خط کمتر خواهد بود.
میلگرد های فولادی

نشانه گذاری و بسته بندی میلگردها

میلگردهای رده S240,S340و S400 با قطر مساوی وکمتر از 12 میلی متر بصورت کلاف و یا بصورت شاخه مستقیم با طول های مساوی بسته بندی می شوند. قطر کلاف میلگرد های کلاف باید حداقل 200 برابر قطر میلگرد باشد.

میلگردهای رده S240,S340و S400 با قطر  مساوی وبیشتر از 14میلی متر و نیز تمام میلگردهای رده S500 بایستی فقط بصورت شاخه مستقیم با طول های مساوی بسته بندی شوند.

بر روی شاخه های میلگرد آجدار تولیدی، بصورت یک در میان باید علامت مشخصه ای حک شود تا از روی آن نام کارخانه سازنده و نوع میلگرد معلوم شود.

هر یک از بسته های میلگرد باید دارای حداقل دو پلاک فلزی باشد که بر روی هر یک از پلاک های مزبور مشخصات زیر بصورت خوانا حک و یا بصورتی که نتواند مخدوش شود نوشته شده باشد:

 1. شماره بسته
 2. نوع میلگرد(س 240، آج340،…)
 3. نمره میلگرد(قطر اسمی میلگرد بر حسب میلیمتر)
 4. وزن بسته (بر حسب کیلوگرم)
 5. شماره ذوب یا بهر
 6. نشانه تاییدیه کنترل کیفیت از سوی کارخانه سازنده
 7. نام یا نشانه تجارتی کارخانه سازنده
 8. علامت استاندارد ملی ایران

گواهینامه فنی  محموله میلگرد

هر یک از محموله های میلگرد بیش از 25 تن باید دارای گواهینامه فنی صادره از طرف تولید کننده باشند و این گواهینامه همراه محموله به مصرف کننده تحویل شود. قید موارد زیر در گواهینامه فنی الزامی است:

 1. نام و نشانی کارخانه سازنده
 2. شماره گواهینامه
 3. تاریخ صدور گواهینامه
 4. علامت مشخصه نوع میلگرد
 5. شماره ذوب یا بهر
 6. نمره یا قطر اسمی میلگرد
 7. طول اسمی شاخه ها
 8. تعداد بسته ها
 9. مشخصات فنی شیمیایی شامل ترکیبات شیمیایی و کربن معادل
 10. مشخصات مکانیکی میلگرد
 11. رنگ انتخابی برای مقطع میلگرد
 12. نوع علامت حک شده و به کار رفته بر روی پلاک های الصاق

ضوابط حمل و نقل، انبار کردن و نگهداری میلگرد

 1. میلگرد فولادی را باید در محل های تمیز و عاری از رطوبت و گل و خاک و سایر آلودگی ها نگهداری کرد تا از زنگ زدگی و کثیف شدن سطح آنها جلوگیری شود.
 2. از هر نوع صدمه مکانیکی یا تغییرشکل پلاستیک،نظیر بریدگی و ضربه و … جلوگیری شود.
 3. میلگرد های پوسته شده باید به روش ماسه پاشی رفع عیب شوند و استفاده از برس سیمی و سایر روش های مشابه مجاز نیست.
 4. میلگردها باید به روشی حمل و انبار شوند که دچار خمیدگی بیش از حد نشوند.
 5. میلگردها نباید بطور مستقیم بر روی زمین انبار شوند.
 6. میلگردها باید بسته به قطر و رده آنها، بصورت مجزا انبار شوند.
 7. میلگردهایی که هنوز بریده یا خم نشده اند باید به گونه ای انبار و نگهداری شوند که برچسب و علامت کارخانه سازنده فولاد بر روی آنها قابل رویت باشد.
 8. میلگردها باید به نحوی تخلیه شوند که هم به کارگران صدمه نزنند و هم خود صدمه نبینند.

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد