کنترل سوله

کنترل سوله در مرحله نصب قطعات شامل موارد زیر می باشد:

اطلاعات سازه

 1. ورق مصرفی:……st
 2. پیچ مصرفی:نوع…….
 3. مقاومت جاری شدن فولاد:…….fy
 4. مقاومت نهایی:…….Fu
کنترل سوله

کنترل ستون های اصلی و ستون های باد

 1. محل استقرار ستون ها و جهت قرار گیری آنها در نقشه های اجرایی مطابقت دارد؟
 2. کنترل عدم اعوجاج و ناشاقولی و رعایت رواداری مجاز؟

کنترل تیرها

 1. کنترل نداشتن اعوجاج و ناشاقولی و رعایت مجاز رواداری؟
 2. مشخصات و نحوه استقرار تکیه گاه پرلین ها طبق نقشه های اجرایی انجام شده است؟

کنترل تیرهای فرعی (پرلین) و قطعات سینه بند

 1. کنترل محل استقرار و تعداد سینه بندها طبق نقشه های اجرایی.
 2. نحوه استقرار تیرهای فرعی (پرلین) و ورقهای تکیه گاهی و فاصله محور تا محور پرلین ها طبق نقشه ها می باشد؟

کنترل قطعات مهاربندی (بادبندها)

 1. کنترل ابعاد و تعداد دهانه های مهار شده قائم (دیوار) و افقی (سقف) با نقشه های اجرایی.
 2. مشخصات اتصال اعضای مهاربندی شامل ورقهای اتصال و بست های قورباغه ای و جوشها با نقشه های اجرایی مطابقت دارد؟

کنترل قطعات ارتباطی و میل مهارهای سقفی

 1. کنترل محل و تعداد قطعات ارتباطی در بدنه قائم و افقی طبق نقشه های اجرایی.
 2. کنترل تعداد ردیف میل مهار سقفی در دهانه های افقی و محل اتصال به پرلین ها.
 3. کنترل مشخصات مقطع میل مهار سقفی و نحوه اتصال طبق نقشه های اجرایی.

کنترل جوش, پیچ و مهره و واشر

 1. کنترل کیفیت و نحوه اجرای جوش در کلیه قطعات و اتصالات.
 2. کنترل مشخصات و نحوه کیفیت اجرایی جوش با توجه به آزمایش از نوع……در مقاطع………….
 3. کنترل مقدار پیچش لازم پیچها طبق مشخصات فنی.

کنترل جرثقیل

 1. کنترل محل استقرار جرثقیل شامل تیرهای اصلی و تعداد دهانه ها.
 2. کنترل ظرفیت جرثقیل نصب شده.

کنترل پوشش رنگ و جابجایی و حمل قطعات

 1. کنترل نظافت و پوشش رنگ کلیه قطعات و الحاقات طبق مشخصات فنی.
 2. کنترل قطعات و الحاقات نصب شده که بدون اعوجاج و ضربه خوردگی نصب شده باشند.

کنترل عمومی سازه

 1. اصول ایمنی براساس مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

برای دریافت محتوا در قالب چک لیست با مشاورین آهن باکس تماس بگیرید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت پروفیل و ورق آهن