قرارداد مدیریت پیمان یا مدیریت پروژه، درواقع قراردادی است که میان کارفرما و پیمانکار یک پروژه نگاشته شده و پیمانکار متعهد به مدیریت و اجرای کامل پروژه شده (صفر تا صد) می گردد.

قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد پیمان مدیریت حاضر به همراه شرایط عمومی و خصوصی و دیگر اسناد پیوست یک قرارداد واحد و غیرقابل تفکیک محسوب می شود. این قرارداد در تاریخ………بین………………….که صاحب کار نامیده می شود و…………………….که در این قرارداد مدیر نامیده می شود منعقد می گردد.

موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از مدیریت فنی، اجرایی، مالی و اداری………………………………

به منظور:

مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی (ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی) محوطه سازی، راه اندازی و تحویل ……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مدیریت اجرایی بخش یا بخش های………………………………………………………………………………………………………………….

شامل موارد زیر:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

محل اجرای کار:

محل اجرای کار واقع در …………………………………………………………………………………………….است که به رویت مدیر رسیده و آگاهی کامل از موقعیت و وضعیت را یافته است.

مدت قرارداد پیمان مدیریت:

مدت قرارداد …….ماه شمسی می باشد که از تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت اولین تنخواه گردان است.

وظایف و تعهدات مدیر:

 1. مدیر موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی هزینه های پروژه را برآورد و به اطلاع صاحب کار برساند.
 2. مدیر امین صاحب کار می باشد و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان صلاح صاحب کار را بنماید.
 3. مسئولیت انتخاب پیمانکار و کلیه عملیات ساختمان به عهده مدیر می باشد.
 4. تهیه کلیه دستمزدها، مصالح و اجاره ها و ماشین آلات به عهده مدیر و هزینه همه موارد به عهده صاحب کار می باشد.
 5. اقدام برای اخذ انشعابات به نمایندگی مدیر و هزینه صاحب کار می باشد.
 6. نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم به عهده مدیر می باشد.
 7. تهیه صورت هزینه هر 15 روز یکبار و ارائه گزارش آن به صاحب کار.
 8. مدیر موظف به ارائه یک نسخه از قراردادها به صاحب کار می باشد.
 9. تمامی پرداخت ها باید براساس پیشرفت کار صورت پذیرد.
 10. وظیفه حراست و نگهداری از کلیه مصالح و ساختمان با هزینه صاحب کار به عهده مدیر می باشد.
 11. مدیر حق واگذاری قرارداد را تحت هیچ شرایطی به دیگری را ندارد.

وظایف تعهدات و اختیارات صاحب کار:

 1. پرداخت کلیه هزینه ها به عهده صاحب کار بوده مگر در شرایط خصوصی استثناها ذکر گردد.
 2. صاحب کار موظف به پرداخت مبلغ تنخواه گردان ظرف مدت 10 روز از تاریخ عقد قرارداد می باشد.
 3. صاحب کار موظف است کلیه صورت حسابهای ارائه شده توسط مدیر را ظرف مدت 10 روز بررسی و پرداخت نماید.
 4. صاحب کار همکاری های لازم جهت ارائه وکالت نامه ها, معرفی نامه و غیره را در خصوص اخذ انشعابات و دیگر موارد به مدیر بدهد.

حق الزحمه مدیر و نحوه پرداخت:

 • حق الزحمه مدیر ………….درصد از هر صورت هزینه ای می باشدکه مدیر در طول اجرای قرارداد هزینه و توسط صاحب کار یا ناظر مربوطه تایید گردیده است. آن دسته از هزینه هایی که درصدی کمتر یا بیشتر و یا چیزی تعلق نمیگیرد باید در شرایط خصوصی ذکر گردد. در غیر اینصورت درصد ذکر شده همه هزینه به مدیر تعلق میگیرد.
 • پس از محاسبه هر صورت وضعیت، مبلغ کارکرد مدیر طی هر دوره محاسبه و………..درصد آن به عنوان کارمزد توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود.

تنخواه گردان:

مبلغ تنخواه گردان………………ریال می باشد که در اختیار مدیر قرارخواهد گرفت. مدیر در ازای دریافت تنخواه یک چک یا سفته به عنوان تضمین در اختیار صاحب کار قرار می دهد. که پس از اجرای کار و قرارداد مسترد خواهد شد.

شرایط، مسئولیت ها و اختیارات:

شرایط، تعهدات و اختیارات و سایر موارد به شرح ……..الی……….شرایط عمومی منضم به این قرارداد می باشد.

اسناد، مدارک و شرایط عمومی و خصوصی پیمان:

اسناد و مدارک و شرایط عمومی و خصوصی پیمان عبارت است از: قرارداد پیمان مدیریت حاضر، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانبندی، نقشه، پروانه و مشخصات فنی و اجرایی، توافق نامه ها و…….که در پیوست قرارداد حاضر می باشد.

نشانی طرفین:

صاحب کار:

مدیر:

امضا صاحب کار                                                                           امضا مدیر

آهن باکس مرجع قیمت و فروش میلگرد زاگرس، نبشی و انواع ورق آهنی