روش اجرایی وصله ستون در ساختمان های دارای اسکلت فلزی

وصله ستون جهت طویل کردن طول ستون ها در ساختمان های فلزی استفاده می شود. دلیل انجام این عملیات این است  با توجه به اینکه طول استاندارد اکثر پروفیل های بکار رفته برای ساخت ستون فلزی 12 متر می باشد لذا برای ساختمان های با ارتفاع بیشتر از 12 متر نیاز به وصله ستون می باشد که در ادامه به روش اجرایی آن پرداخته می شود.

وصله ستون

نحوه طویل کردن ستون ها

ابتدا سطح تماس دو ستون را به خوبی گونیا کرده و با سنگ زدن صاف می کنند تا کاملا در تماس با یکدیگر یا در صفحه وسله ستون قرار گیرند. درصورتی که پروفیل دو ستون از لحاظ سایز یکسان نباشد، باید اختلاف دو نمره ستون را با گذاردن صفحاتی به نام لقمه (همسو کننده) بر ستون فوقانی پر نمود، سپس صفحه وصله را نصب کرده و عملیات جوشکاری لازم را انجام می دهند.

اگر ابعادمقطع دو نیمرخ که به یکدیگر متصل می شوند اختلاف زیادی داشته باشند، بطوریکه قسمت بزرگی از سطح آن دو در تماس با یکدیگر قرار نگیرند، در اینصورت باید یک صفحه تقسیم فشار افقی بین دو نیمرخ بکار برد.

این صفحه معمولا باید ضخیم انتخاب شود تابتواند بدون تغییر شکل زیاد، عمل تقسیم فشار را انجام دهد. تعیین کلیه ابعاد و ضخامت صفحه و مقدار و نوع جوش لازم بایستی مطابق نقشه های اجرایی انجام پذیرد.

ستون ها با مقاطع دایره ای

معمولا از مقاطع لوله ای یا دایره ای شکل از قطر 2 تا 12 اینچ برای ساخت ستون های دایره ای در اسکلت فلزی استفاده می شود. در مواقعی که نحوه وصله ستون در مقاطع دایره ای استفاده از جوش باشد این عملیات آسان تر انجام می شود.

کاربرد لوله در پایه های منابع هوایی، دکل های مختلف و خرپاهای سبک بسیار متداول است. این مقاطع بطور کلی مقاوم ترند برای اینکه ممان اینرسی آنها در تمام جهات یکسان است. با تغییر ضخامت مقاطع لوله ای می توان اینرسی های مختلف را بدست آورد.

انحراف مجاز ستون پس از نصب

همانطور که اشاره شد ستون ها بایستی کاملا شاقول بوده و علاوه بر آن، از محور کلی که در نقشه های آکس بندی مشخص شده است نباید انحرافی بیش از آنچه در آیین نامه ها مجاز می باشد لحاظ شود. برای آشنایی با میزان انحراف مجاز ستون ها پس از وصله ستون و نصب آن می توانید به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مراجعه نموده و از جدول میزان انحراف مجاز ستون ها استفاده نمایید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و آهن آلات