وزن بسته میلگرد های ساده و آجدار

وزن بسته میلگرد ها بر اساس کارخانه تولید میلگرد متفاوت می باشد اما نکته حائز اهمیت در مبحث بسته بندی میلگرد ها رعایت استانداردهای بسته بندی میلگرد مطابق استاندارد 3132 می باشد.

تعاریف مربوط به  بسته بندی و وزن بسته میلگرد

اصطلاحات و تعاریف مرتبط با بسته بندی میلگردها مطابق نشریه 3132 میلگرد ایران به شرح ذیل می باشد:

شناسه

عبارتي است جهت شناسايي يك مجموعه ميلگرد با مشخصه و قطر يكسان.

دسته

عبارت است از تعدادي كلاف يا بسته شامل ميلگردهـاي هـم قطـر كـه از يـك فرآينـد توليـد (ذوب )درفولادسازي به دست آمده باشند. در بازار مصرف از اصطلاح بندیل  میلگرد هم بجای عبارت دسته استفاده می شود.

بهر

عبارت است از تعدادي كلاف يا بسته يا مقدار معيني ميلگرد هم قطر و هم شكل و با يك شناسه مشـابه كـه تحت شرايطي كه يكنواخت فرض مي شود، با ذوبهاي مختلف توليد ميگردد.

محموله

عبارت است از تعدادي بسته كه قطر اسمي (نمره )ميلگرد ها از بستهاي به بسته ديگر مـي توانـد متفـاوت باشد ولي هر بسته بايد داراي يك شناسه باشد .

ظرفیت میلگرد

یک اصطلاح متعارف در بازار مصرف میلگرد می باشد و عبارتست از تعدادی بسته یا بندیل میلگرد که توسط یک تریلی حمل میلگرد بارگیری و تخلیه می شود. در بازار داخل کشور ظرفیت میلگرد بین 20 تا 25 تن می باشد که بسته به نوع کارخانه تولید میلگرد این ظرفیت بار می تواند از یک قطر یا متشکل از بسته هایی با قطر های متفاوت باشد.

وزن بسته میلگرد

رواداري وزن بسته میلگردهاي ساده و آج دار

رواداری مجاز وزن بسته های میلگرد مطابق نشریه استاندارد 3132 میلگرد بر اساس قطر میلگرد متفاوت  بوده و به شرح ذیل قابل استناد و توافق بین خریدار و تولید کننده  می باشد:

  • برای قطرهای  کمتر از 10 میلی متر به میزان 7 درصد وزن (افزایش و کاهش)
  • برای قطرهای 10 تا 16  میلی متر به میزان 4/50 درصد وزن (افزایش و کاهش)
  • برای قطرهای  16 میلی متر و بیشتر به میزان 3/50درصد وزن (افزایش و کاهش)

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میلگرد و مشخصات فنی و استاندارد های مربوط به شکل و مقاومت میلگرد ها به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل