نسبت آرماتور به بتن یکی از ضوابط مهم آیین نامه ای است. که باید حداقل و حداکثر آن را در مقاطع، کنترل و بررسی کرد.

نسبت آرماتور به بتن

بطور مختصر میزان حداقل و حداکثر نسبت آرماتور به بتن در مقاطع مختلف به شرح زیر می باشد.

ستون ها

در قطعات فشاری سطح مقطع آرماتور طولی یا نسبت آرماتور به بتن نباید کمتر از یک صدم در صد (0.01) باشد. همچنین این مقدار نباید بیشتر از شش صدم درصد (0.06) سطح مقطع کل با احتساب مقدار میلگرد در محل اورلب میلگرد باشد.

محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله های پوششی میلگرد نیز رعایت گردد. در صورت استفاده از فولاد s400 در آرماتورهای طولی مقدار حداکثر در خارج از محل وصله ها به چهل و پنج هزارم (0.045) سطح مقطع کل محدود گردد.

حداقل تعداد میلگردها طولی در ستون

میلگرد های داخل تنگ مدور یا مستطیلی چهارعدد.

میلگردهای داخل تنگ های مثلثی سه عدد.

میلگردهای داخل مارپیچ شش عدد.

پی ها

نسبت آرماتور به بتن در پی های نواری, نسبت آرماتور کششی نباید کمتر از بیست و پنج صدم درصد(0.25) اختیار شود. مگر آنکه آرماتور بکاررفته. به اندازه یک سوم بیشتر از مقدار آرماتورتعیین شده در محاسبات اختیار شود.

شمع ها

حداقل و حداکثر درصد نسبت آرماتور به بتن (سطح مقطع آرماتور به سطح مقطع بتن) در شمع ها, با بیش از 800 میلیمتر قطر, به ترتیب به میزان نیم درصد تا سه درصد می باشد.که برای شمع های پیش ساخته یک درصد است.

دیوارها

حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور قائم به مساحت کل به شرح زیر می باشد:

  • برای میلگرد 16 و کمتر دوازده ده هزارم (0.0012). و برای سایر میلگردها بیست و پنج ده هزارم( 0.0025) است.
  • حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور افقی به مساحت کل مقطع به شرح زیر است.
  • برای میلگرد 16 و کمتر (0.002) و سایر میلگردها(0.0025).
  • نسبت مساحت آرماتور قائم و آرماتور افقی به مساحت کل مقطع نباید بیشتر از 0.04 باشد.

تیرها

حداقل آرماتور به کار رفته از بزرگترین مقدار بدست آمده از دو رابطه زیر تعیین می گردد:

Ƥmin=1.4/fy

.Ƥmin=(0.25√fc)/fy

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت قوطی آهن