معرفی سازه فضاکار

سازه فضاکار یکی از انواع سيسـتم هـاي اسـكلت فلـزي محسوب می شوند كـه از بافـت تعـداد زيـادي المــان يــا مــدول بــا شــكلهاي اســتاندارد بــه يكــديگر تشــكيل مــي شــوند و نهايتــا يــك سيســتم ســبك و بــا صلبيت زياد را ايجاد مي كنند. به عبارتی دیگر به سـازه اي كـه اصـولا رفتـار سـه بعـدي داشـته باشـد، بـه طوريكـه بـه هـيچ ترتيبـي نتـوان رفتـار كلـي آن را بـا اســتفاده از يــك يــا چنــد مجموعــه مســتقل دوبعــدي تقريــب زد، ســازه فضــاكار ناميــده مــي شــود.

سازه های ساخته شده با سازه فضاکار

مثـال هـاي متعـددي از سـازه هـاي فضـاكاري كـه در دنيـا و ايـران سـاخته شـده اسـت وجـود دارد: از جملـه اســتاديوم هــاي ورزشــي، مراكــز فرهنگــي، ســالن هــاي اجتماعــات، مراكــز خريــد، ايســتگاه هــاي قطــار،آشيانه هاي هواپيماها، مراكز تفريحي، برجهاي راديويي و …

انواع سازه فضاکار

سـازه هـاي فضـاكار در اشـكال بسـيار متنـوعي سـاخته مـي شـوند كه مهم تـرين آنهـا عبارتنـد از : شـبكه هـاي مسـطح دو يـا چنـد لايـه (شبکه تخت)، چليـك هـا، گنبـدها و قـوس هـا. عـلاوه بـر ايـن، سـازه هـاي فضـاكار داراي بافتـار متنوعي نيـز مـي باشـند. بـدين ترتيـب كـه بـا تغييـر در آرايـش المـان هـا مـي تـوان بافتـار جديـد ايجـاد كـرد و بديهي است كه كارآيي هر بافتار بايد در مقايسه با بافتارهاي ديگر سنجيده شود که در ادامه به شرح مختصری از هر یک از این سازه ها پرداخته می شود.

شبکه های مسطح یا تخت

به تركيب يك سيستم يك يـا چنـد وجهـي بـا لايـه هـاي واحـد، شـبكه گفتـه مـي شـود. شـبكه مسـطح تركيبـي از يـك دو وجهـي كـه بـا تيرهـاي واحـد متصـل شـده اسـت مـي باشـد. شـبكه هـاي تخـت مـي تواننـد داراييـك، دو يـا سـه و حتـي چنـد لايـه باشـند، ولـي بيشـتر بـه صـورت دولايـه مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد.
شـبكه هـاي دولايـه از دو صـفحه مـوازي كـه بوسـيله عناصـري بـه هـم متصـل گرديـده انـد تشـكيل مـي شـوند.

سازه فضاکار

چلیک

بــه شــبكه اي كــه در يــك جهــت داراي انحنــا باشــد، چليــك مــي گوينــد. ايــن ســازه بيشــتر بــراي پوشــش سـطوح مسـتطيلي دالان ماننـد اسـتفاده شـده و بعضـا فاقـد سـتون مـي باشـند و روي لبـه هـاي چليـك كـه بـه تكيـه گـاه متصـل اسـت، قـرار مـي گيرنـد. چليـك هـا داراي محـور مـي باشـند.

سازه فضاکار

گنبد

اگــر شــبكه اي در دو جهــت داراي انحنــا باشــد، گنبــد ناميــده مــي شــود. شــايد رويــه يــك گنبــد بخشــي از يـك كـره يـا يـك مخـروط يـا اتصـال چنـدين رويـه باشـد. گنبـدها سـازه هـايي بـا صـلبيت بـالا مـي باشـند و براي دهانه هـاي بسـيار بـزرگ تـا حـدود 250 متـر مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد. ارتفـاع گنبـد بايـد بزرگتـر از %15قطر پايه گنبد باشد. گنبدها داراي مركز هستند.

سازه فضاکار

ویژگی های سازه فضاکار

امروزه در سرتاسر دنیا سازه های فضاکار بدلیل قابلیت های بالای طراحی و اجرایی به جذابیت و مقبولیت این سازه های فلزی افزوده است که در ادامه به مهمترین ویژگی های سازه های فضاکار اشاره می گردد:

  • قابليت ساخت انواع فرمهاي دلخواه  با جذابیت، تنوع و زیبایی بیشتر.
  • ذخيـره مقـاومتي بيشـتر بـه دليـل داشـتن درجـات نـامعيني بـالا در مقايسـه بـا سـاير سـازه هـاي متداول اسکلت فلزی و بتنی.
  • سـختي و صـلبيت زيـاد ايـن سـقف هـا قابليـت اسـتثنايي بـراي حمـل بارهـاي بـزرگ متمركـز و غير متقارن بوجود مي آورد .
  • اكثــر سيســتم هــاي فضــاكار پــيش ســاخته بــوده و قطعــات مــورد نيــاز آنهــا انبــوه ســازي مـي شـوند بـه همـين دليـل ايـن سيسـتم هـا معمـولا بـه سـادگي و در زمـان كوتـاهي توليـد و نصب مي شوند و از سرعت اجرایی بالایی برخوردارهستند.

….و در پایان می توان به این نکته مهم اشاره نمود که  اصـلي تـرين علـت گسـترش روز افـزون سـازه هـاي فضـاكار در جهـان، اقتصادي تر بودن اين سيستم ها است که منجر به گسترش این سیستم در جهان گردیده است.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل