محدودیت آرماتور در فونداسیون

مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

محدودیت آرماتور در فونداسیون مطابق با آیین نامه به شرح زیر می باشد:

در پی های منفرد, گسترده و باسکولی (به جز تیر رابط) نسبت آرماتور کششی نباید کمتر از مقادیر زیر باشد:

نسبت سطح مقطع حداقل آرماتور کششی پی ناشی از حرارت و جمع شدگی, به کل سطح مقطع بتن برای پی های به ضخامت کمتر یا مساوی ۱۰۰۰میلیمتر نباید از مقادیر زیر کمتر اختیار شود.

  1. برای میلگرد آجدار : S220  ,   s300,  s350   دو هزارم (۰٫۰۰۲).
  2. برای میلگردهای آجدار: S400    هیجده ده هزارم(۰٫۰۰۱۸).
  3. برای میلگردهای آجدار: s500و بالاتر   پانزده ده هزارم(۰٫۰۰۱۵).

محدودیت آرماتور در فونداسیون

همچنین محدودیت آرماتور در فونداسیون باید بگونه ای باشد که نسبت سطح مقطع آماتور کششی ناشی از حرارت و جمع شدگی, به کل سطح مقطع بتن برای پی های به ضخامت بیشتراز ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰میلیمتر نباید از @ برابر نسبت های مندرج در موارد بالا کمتر اختیار شود. مقدار @ از رابطه زیر تعیین می شود.

۱٫۳-.۳h=@

در پی ها قطر میلگردها نباید کمتر از ۱۰ میلیمتر باشد. و فاصله محور تا محور آنها از یکدیگر, نباید کمتر از ۱۰۰ میلیمتر و بیشتر از ۳۵۰ میلیمتر در نظر گرفته شود.

در پی های نواری مقدار نسبت آرماتور کششی نباید کمتر از ۰٫۲۵ درصد اختیار شود. مگر آنکه آرماتور بکاررفته. به اندازه یک سوم بیشتر از مقدار آرماتور محاسباتی باشد. در حالت اخیر این نسبت نمیتواند کمتر از ۰٫۱۵ درصد اختیار گردد.

پی های حجیم

در پی های حجیمی که در آنها ابعاد و حجم بتن مستقل از نیازهای محاسباتی در نظر گرفته می شوند رعایت حداقل آرماتور خمشی ضرورتی ندارد. در این پی ها در صورتی که کنترل ترک هایسطحی مورد نظر باشد. باید در آن سطوح یک شبکه میلگرد جلدی به کار رود. حداکثر فاصله میلگرد جلدی سیصد و پنجاه میلیمتر می باشد.

محدودیت آرماتور در فونداسیون برای حداقل و حداکثر درصد آرماتور طولی شمع های پیش ساخته و شمع های درجا با قطر کمتر از ۸۰۰ میلیمتر مشابه ستون تعیین می شود.

پی های منفرد

درپی های منفرد توزیع میلگردها باید بصورت یکنواخت توزیع گردد.


فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد

Scroll Up