میلگرد ریشه

میلگرد ریشه یا انتظار به میلگردهایی اطلاق می‌ شود که اجرای یکسره آن‌ها به دلایل زیر امکان پذیر نباشد.

 1. مشکلات اجرایی و عملیاتی
 2. محدودیت طول میلگردهای تولید شده در کارخانه

در واقع بدلیل محدودیت فضای کارگاه و همچنین بدلیل شرایط اجرایی استفاده از میلگرد بصورت یکسره و اجازه ایجاد و مهار میلگرد, ادامه کار غیر ممکن می‌ شود

مضاف براینکه محدودیت طول در ساخت میلگرد خود دلیل دیگری برای استفاده از میلگرد ریشه می‌ باشد.

میلگرد ریشه و یا میلگرد انتظار در ستون‌ها و دیوارها و همچنین شروع دستگاه پله در زمان اجرای فونداسیون اجرا می‌ شود که همزمان با اجرای آرماتوربندی

فونداسیون اجرا و بعد از بتن ریزی فونداسیون از میلگرد ریشه برای ادامه کار آرماتوربندی ستون‌ها, دیوارها و دستگاه پله استفاده می‌ شود. استفاده نکردن از میلگرد

انتظار یا ریشه مزایا و معایبی به شرح زیر دارا می باشد.

مزایای استفاده نکردن از میلگرد ریشه

 1. جلوگیری از دور ریز و پرت میلگرد
 2. صرفه جویی در زمان و نیروی متخصص جهت برش و بستن میلگرد
 3. سرعت اجرایی بیشتر
 4. کاهش لغزش در میلگرد در طبقه اول به علت لنگر حداکثر در پای ستون
 5. کاهش ضوابط و شرایط آیین نامه‌ای در خصوص اورلب و بقیه مسائل طراحی

میلگرد ریشه

معایب استفاده کردن از میلگرد یکسره

 1. احتمال ایجاد درز سرد
 2. شرایط اجرایی ممکن است اجازه چنین کاری را غیرممکن کند.

ضوابط آیین نامه ای

 1. قطر میلگردهای ریشه که در فونداسیون قرار می گیرند  اگر با قطر میلگردهای ستون فرق داشته باشند و همچنین اگر میلگردها همیشه در فشار قرار بگیرند و به صورت پوششی وصله شوند طول پوشش وصله در ستون بر اساس بزرگترین طول مهاری فشاری آرماتور با قطر بزرگتر و طول وصله میلگرد با قطر کوچکتر انتخاب می شود. در همین وضعیت اگر میلگردها تحت کشش قرار بگیرند، طول وصله میلگردهای انتظار یا ریشه با میلگردهای ستون در پای ستون، بر اساس طول وصله مربوط به میلگرد با قطر بزرگتر تعیین می شود.
 2. آیین نامه قید می کند وصله پوششی برای میلگردهای سایز ۳۶ به بالا مجاز نمی باشد مگر برای آرماتورهای سایز بیشتر از ۳۶ به ۳۶ برای انتقال نیروی فشاری

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد و آهن آلات

 

 

 

Scroll Up