معرفی سازه فضاکار

سازه فضاکار یکی از انواع سیسـتم هـای اسـکلت فلـزی محسوب می شوند کـه از بافـت تعـداد زیـادی المــان یــا مــدول بــا شــکلهای اســتاندارد بــه یکــدیگر تشــکیل مــی شــوند و نهایتــا یــک سیســتم ســبک و بــا صلبیت زیاد را ایجاد می کنند. به عبارتی دیگر به سـازه ای کـه اصـولا رفتـار سـه بعـدی داشـته باشـد، بـه طوریکـه بـه هـیچ ترتیبـی نتـوان رفتـار کلـی آن را بـا اســتفاده از یــک یــا چنــد مجموعــه مســتقل دوبعــدی تقریــب زد، ســازه فضــاکار نامیــده مــی شــود.

سازه های ساخته شده با سازه فضاکار

مثـال هـای متعـددی از سـازه هـای فضـاکاری کـه در دنیـا و ایـران سـاخته شـده اسـت وجـود دارد: از جملـه اســتادیوم هــای ورزشــی، مراکــز فرهنگــی، ســالن هــای اجتماعــات، مراکــز خریــد، ایســتگاه هــای قطــار،آشیانه های هواپیماها، مراکز تفریحی، برجهای رادیویی و …

انواع سازه فضاکار

سـازه هـای فضـاکار در اشـکال بسـیار متنـوعی سـاخته مـی شـوند که مهم تـرین آنهـا عبارتنـد از : شـبکه هـای مسـطح دو یـا چنـد لایـه (شبکه تخت)، چلیـک هـا، گنبـدها و قـوس هـا. عـلاوه بـر ایـن، سـازه هـای فضـاکار دارای بافتـار متنوعی نیـز مـی باشـند. بـدین ترتیـب کـه بـا تغییـر در آرایـش المـان هـا مـی تـوان بافتـار جدیـد ایجـاد کـرد و بدیهی است که کارآیی هر بافتار باید در مقایسه با بافتارهای دیگر سنجیده شود که در ادامه به شرح مختصری از هر یک از این سازه ها پرداخته می شود.

شبکه های مسطح یا تخت

به ترکیب یک سیستم یک یـا چنـد وجهـی بـا لایـه هـای واحـد، شـبکه گفتـه مـی شـود. شـبکه مسـطح ترکیبـی از یـک دو وجهـی کـه بـا تیرهـای واحـد متصـل شـده اسـت مـی باشـد. شـبکه هـای تخـت مـی تواننـد داراییـک، دو یـا سـه و حتـی چنـد لایـه باشـند، ولـی بیشـتر بـه صـورت دولایـه مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد.
شـبکه هـای دولایـه از دو صـفحه مـوازی کـه بوسـیله عناصـری بـه هـم متصـل گردیـده انـد تشـکیل مـی شـوند.

 

سازه فضاکار

 

چلیک

بــه شــبکه ای کــه در یــک جهــت دارای انحنــا باشــد، چلیــک مــی گوینــد. ایــن ســازه بیشــتر بــرای پوشــش سـطوح مسـتطیلی دالان ماننـد اسـتفاده شـده و بعضـا فاقـد سـتون مـی باشـند و روی لبـه هـای چلیـک کـه بـه تکیـه گـاه متصـل اسـت، قـرار مـی گیرنـد. چلیـک هـا دارای محـور مـی باشـند.

سازه فضاکار

 

گنبد

اگــر شــبکه ای در دو جهــت دارای انحنــا باشــد، گنبــد نامیــده مــی شــود. شــاید رویــه یــک گنبــد بخشــی از یـک کـره یـا یـک مخـروط یـا اتصـال چنـدین رویـه باشـد. گنبـدها سـازه هـایی بـا صـلبیت بـالا مـی باشـند و برای دهانه هـای بسـیار بـزرگ تـا حـدود ۲۵۰ متـر مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد. ارتفـاع گنبـد بایـد بزرگتـر از %۱۵قطر پایه گنبد باشد. گنبدها دارای مرکز هستند.

سازه فضاکار

ویژگی های سازه فضاکار

امروزه در سرتاسر دنیا سازه های فضاکار بدلیل قابلیت های بالای طراحی و اجرایی به جذابیت و مقبولیت این سازه های فلزی افزوده است که در ادامه به مهمترین ویژگی های سازه های فضاکار اشاره می گردد:

  • قابلیت ساخت انواع فرمهای دلخواه  با جذابیت، تنوع و زیبایی بیشتر.
  • ذخیـره مقـاومتی بیشـتر بـه دلیـل داشـتن درجـات نـامعینی بـالا در مقایسـه بـا سـایر سـازه هـای متداول اسکلت فلزی و بتنی.
  • سـختی و صـلبیت زیـاد ایـن سـقف هـا قابلیـت اسـتثنایی بـرای حمـل بارهـای بـزرگ متمرکـز و غیر متقارن بوجود می آورد .
  • اکثــر سیســتم هــای فضــاکار پــیش ســاخته بــوده و قطعــات مــورد نیــاز آنهــا انبــوه ســازی مـی شـوند بـه همـین دلیـل ایـن سیسـتم هـا معمـولا بـه سـادگی و در زمـان کوتـاهی تولیـد و نصب می شوند و از سرعت اجرایی بالایی برخوردارهستند.

 

….و در پایان می توان به این نکته مهم اشاره نمود که  اصـلی تـرین علـت گسـترش روز افـزون سـازه هـای فضـاکار در جهـان، اقتصادی تر بودن این سیستم ها است که منجر به گسترش این سیستم در جهان گردیده است.

 

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل

Scroll Up