معرفی و کاربرد میلگردهای ۴۰۰ و ۴۲۰

میلگردهای ۴۰۰ و ۴۲۰ پرکاربردترین میلگرد  از لحاظ مشخصات فنی و استاندارد های لازم جهت مصارف داخل کشور و همچنین مبحث صادرات میلگرد به کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق  و گرجستان می باشند.

قبل از اینکه با استاندارد های تولید و مشخصات فنی این دسته از میلگرد ها آشنا شوید لازم است که  اشاره  مختصری به تعاریف و مفاهیم مربوط به شکل و مشخصات ظاهری میلگرد داشته باشیم.

قطر اسمی

قطر اسمی میلگرد که معادل نمره میلگرد می باشد.

سطح مقطع اسمی

سطح مقطعی معادل سطح دایره یک میلگرد ساده با همان قطر اسمی می باشد.


تعریف آج میلگرد

آج عبارت است از برجستگی هایی که به صورت طولی (موازی محور میلگرد) و یا عرضی (به هر صورتی غیر از طولی) روی سطح میلگرد هنگام نورد ایجاد می گردد .

آج عرضی

آج با یک زاویه مورب نسبت به محور طولی میلگرد می باشد .

آج طولی

نوعی از آج که به صورت یک شکل، یکنواخت و ممتد به صورت موازی با محور طولی میلگرد بر روی میلگرد ایجاد می شود .

گام آج میلگرد

فاصله بین مراکز ۲ آج عرضی متوالی، که موازی با محور میلگرد اندازه گیری می شود .

زمینه میلگرد

قسمتی از سطح مقطع و سطح جانبی میلگرد که فاقد آج (طولی و عرضی) می باشد .

سطح نسبی آج

منظور از سطح نسبی آج، سطح نسبی تصویر شده آج عرضی میلگرد روی صفحه عمود بر محور طولی آن ونسبت به مساحت جانبی بین دو آج (گام)می باشد.

زاویه آج عرضی

عبارت است از زاویه میان آج عرضی و محور طولی میلگرد

میلگردهای آج 400 و 420

اکنون پس از آشنایی با تعاریف به توضیح در مورد میلگردهای ۴۰۰ و ۴۲۰ می پردازیم:

در این میلگردها آج های عرضی بصورت یکنواخت با زاویه حداقل ۴۵درجه نسبت به محور طولی یا دوکـی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت دو نیم مارپیچ غیر هم جهت در دو نیمه طولی میلگرد بـا زاویـه ۴۰درجه مطابق شکل زیر می باشد.

میلگردهای آج 400 و 420

 

 

 

 

 

 

 

میلگردهای ۴۰۰ و ۴۲۰ در آیین نامه و استاندارد ۳۱۳۲ به عنوان میلگرد های آجدار جناغی شناخته می شوند و اعداد ۴۰۰ و ۴۲۰ معرف حداقل میزان تنش کششی میلگرد ها در حالت تسلیم می باشند.این میلگرد ها با عنوان میلگرد AIII(A3) هم شناخته شده اند.

برای آشنایی بیشتر با مشخصات فنی و استانداردهای این میلگرد به دانشنامه آهباکس مراجعه نمائید و از مقالات مفید  سایت استفاده نمائید.

 

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمتانواع پروفیل

 

Scroll Up