قیمت شمش فولادی

شمش فولادی

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفآنالیز شمشآنالیزابعاد (mm)طول (m)واحدبارگیریقیمت (تومان)
1شمش 5sp فولادی5SP150 * 1506کیلوگرماصفهان22200
2شمش 5sp فولادی5SP125 * 1256کیلوگرماصفهان22300
3شمش 3sp فولادی3SP125 * 1256کیلوگرماصفهان22250
4شمش 5sp فولادی5SP150 * 15012کیلوگرمیزد22150
5شمش 5sp فولادی5SP125 * 1256کیلوگرمیزد22300
6شمش 3sp فولادی3SP125 * 1256کیلوگرمیزد22250
7شمش 5sp فولادی5SP150 * 15012کیلوگرمقزوین22700
8شمش 5sp فولادی5SP125 * 1256کیلوگرمساوه22550
9شمش 5sp فولادی5SP150 * 15012کیلوگرمتبریز23000
10شمش 5sp فولادی5SP125 * 1256کیلوگرممشهد22950
11شمش 5sp فولادی5SP125 * 1256کیلوگرمسمنان22550

انواع شمش آهن