قیمت شمش فولادی

شمش فولادی

بروزرسانی: 24-03-1403

ردیفآنالیز شمشآنالیزابعاد (mm)طول (m)واحدبارگیریقیمت (تومان)
1شمش 5sp فولادی5SP150 * 1506کیلوگرماصفهان23450
2شمش 5sp فولادی5SP125 * 1256کیلوگرماصفهان23450
3شمش 3sp فولادی3SP125 * 1256کیلوگرماصفهان23300
4شمش 5sp فولادی5SP150 * 15012کیلوگرمیزد23350
5شمش 5sp فولادی5SP125 * 1256کیلوگرمیزد23350
6شمش 3sp فولادی3SP125 * 1256کیلوگرمیزد23300
7شمش 5sp فولادی5SP150 * 15012کیلوگرمقزوین23850
8شمش 5sp فولادی5SP125 * 1256کیلوگرمساوه23650
9شمش 5sp فولادی5SP150 * 15012کیلوگرمتبریز24150
10شمش 5sp فولادی5SP125 * 1256کیلوگرممشهد24000
11شمش 5sp فولادی5SP125 * 1256کیلوگرمسمنان23700

انواع شمش آهن