خوردگی میلگرد

دلایل خوردگی میلگرد خوردگی میلگرد در بتن به دلیل نبود پوشش کافی میلگرد یا همان کاور میلگرد رخ می‌دهد و تحت بعضی شرایط, دچار تهدید عوامل مخرب قرار می گیرد. این تهدیدها باعث خوردگی میلگردمی‌شود. خوردگی میلگرد می تواند منشا شیمیایی, فیزیکی, حرارتی و یا میکروبیولوژیکی داشته باشد. که در این جا تنها به بررسی منشا …

خوردگی میلگرد مطلب کامل…