نشانه گذاری بر روی بسته (بندیل) میلگرد

نشانه گذاری شاخه میلگرد

استانداردهای نشانه گذاری شاخه میلگرد نشانه گذاری شاخه میلگردها مطابق نشریه استاندارد۳۱۳۲ میلگرد، فقط برروی شاخه میلگرد های آجدار الزامی است و میلگردهای ساده الزامی برای نشانه گذاری ندارند و فقط  در صورت توافق میان تولید کننده و خریدار امکان نشانه گذاری وجود خواهد داشت. اما  بر روی تمامی میلگردهای آج دار مشمول این استاندارد …

نشانه گذاری شاخه میلگرد مطلب کامل…

Scroll Up