میلگرد معادل

سطح مقطع معادل میلگرد چیست؟

چگونه از میلگرد باسطح مقطع معادل استفاده کنیم؟ سطح مقطع معادل میلگرد روشی است برای استفاده از میلگرد های با سایز متفاوت نسبت به نقشه ها، بگونه ای که از لحاظ محاسباتی و آیین نامه ای هیچ خللی به سازه وارد نشود. فوائد استفاده از سطح مقطع معادل میلگرد در پاره ای از موارد استفاده …

سطح مقطع معادل میلگرد چیست؟ مطلب کامل…

Scroll Up