میلگردگذاری دیوار

ضوابط میلگردگذاری در ساختمان های بنایی

ضوابط میلگردگذاری مطابق آیین نامه در ساختمان های با مصالح بنایی ضوابط میلگردگذاری در ساختمان های با سیستم مصالح بنایی بایستی مطابق مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان انجام پذیرد . بدین منظور در ادامه به خلاصه ای از مهمترین نکات آیین نامه ای در این خصوص اشاره می گردد. ضوابط میلگردگذاری ستون ها بایستی حداقل …

ضوابط میلگردگذاری در ساختمان های بنایی مطلب کامل…

Scroll Up