مبحث9 مقررات ملی ساختمان

اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی

اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی-قسمت اول آرماتوربندی اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی  در مرحله آرماتوربندی بر اثر عواملی چون عدم مهارت کافی اکیپ های اجرایی آرماتوربندی، عدم استفاده از تجهیزات مناسب آرماتوربندی و عدم کیفیت استاندارد مصالح شامل میلگرد و بتن و … می باشد. برای جلوگیری ازبوجود آمدن اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی لازم …

اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی مطلب کامل…

Scroll Up