تنخواه گردان

فرم قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد پیمان مدیریت قرارداد پیمان مدیریت حاضر به همراه شرایط عمومی وخصوصی ودیگر اسناد پیوست یک قرارداد واحد و غیرقابل تفکیک محسوب می شود. این قراداد در تاریخ………بین………………….که صاحب کار نامیده می شود و…………………….که در این قرارداد مدیر نامیده می شود منعقد می گردد. موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از مدیریت فنی,اجرایی,مالی و اداری……………………………… …

فرم قرارداد پیمان مدیریت مطلب کامل…

Scroll Up