اورلب میلگرد

نسبت آرماتور به بتن

نسبت آرماتور به بتن چگونه تعیین می شود؟ نسبت آرماتور به بتن یکی از ضوابط مهم آیین نامه ای است. که باید حداقل و حداکثر آن را در مقاطع، کنترل و بررسی کرد. بطور مختصر میزان حداقل و حداکثر نسبت آرماتور به بتن در مقاطع مختلف به شرح زیر می باشد. ستون ها در قطعات …

نسبت آرماتور به بتن مطلب کامل…

اورلب میلگرد (وصله میلگرد)

اورلب میلگرد (overlab) چیست؟   روش های اورلب میلگرد اورلب میلگرد به سه روش انجام می شود: وصله های پوششی اتصالات مکانیکی وصله های جوشی وصله های پوششی: معمول ترین روش وصله آرماتورها در صورتی که شرایط اجازه دهد و کلیه ملزومات ارضا گردد، استفاده از وصله پوششی است. آرماتور ها ممکن است در تماس …

اورلب میلگرد (وصله میلگرد) مطلب کامل…

Scroll Up