انواع روش های خمکاری ورق

خم کاری ورق

خم کاری ورق در صنعت خم کاری ورق به منظور تغییر شکل فلزات در طرح های مختلف یکی از مهم ترین علم های روز دنیاست. به عنوان مثال خودرو هایی که بسیاری از شرکت های معتبر دنیا می سازند از لحاظ  طرح و شکل با یکدیگر متفاوت هستند، خم کاری یکی از روش های تغییر شکل ورق های فلزی است که برای ساخت بسیاری از مصنوعات مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال جعبه های کمک های اولیه، جعبه ابزار و بدنه خودروها و غیره. خم کاری ورق بر چه اساسی بایستی انجام شود؟ اطلاعات مورد نیاز برای برشکاری ورق های فلزی را از روی نقشه استخراج می …

خم کاری ورق مطلب کامل…

Scroll Up