اجرای تیر نعل درگاهی

تیر نعل درگاهی چیست؟

کاربرد تیر نعل درگاهی در ساختمان تیر نعل درگاهی یک پروفیل فولادی مانند ناودانی و یا تیر آهن می باشد که در بالای بازشوهای ساختمان ها و یا در بالای درب و پنجره ها قرار می گیرند. این تیرها بایستی بتوانند وزن آجرکاری و یا مصالح بالای در، پنجره و یا هر بازشوی دیگری را تحمل …

تیر نعل درگاهی چیست؟ مطلب کامل…

Scroll Up