آرماتوربندی سقف

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت چهارم

آرماتوربندی سقف آرماتوربندی سقف در سیستم سقف های تیرچه بلوک شامل آرماتوربندی تیر، تای بیم و سنجاقی ، میلگرد ممان منفی تیرچه، میلگرد حرارتی، شناژهای مخف داخل سقف و آرماتوربندی دستگاه پله می باشد. هر یک ازمراحل عنوان شده در مرحله آرماتوربندی سقف، دارای جزئیات فنی و اجرایی مطابق نقشه های مصوب اجرایی می باشند …

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت چهارم مطلب کامل…

Scroll Up