زبان انگلیسی تخصصی مربوط به میلگرد

اصطلاحات مهندسی عمران به انگلیسی

لغتنامه میلگرد در زبان انگلیسی به شما کمک می کند تا اصطلاحات و کلمات مربوط به میلگرد را در زبان انگلیسی فرا گرفته و مهارت نقشه خوانی و همچنین مهارت استفاده از متن های مرجع به زبان انگلیسی را فرا بگیرید.

لغتنامه میلگرد

جدول لغتنامه میلگرد یک جدول متشکل از لغات پرکاربرد مرتبط با میلگرد بوده که از متون تخصصی میلگرد استخراج شده است.

جدول لغتنامه میلگرد

دیکشنری آنلاین مهندسی عمران

bar میلگرد
deformed bar میلگرد اجدار
dowel bar میلگرد اتصال
Starter bar میلگرد انتظار
Bent-up bar میلگرد با خم رو به بالا
High-bond bar میلگرد با پیوستگی بالا
Stem bar میلگرد بدنه
Bonding bar/splice bar میلگرد پیوند
Distribution bar میلگرد تقسیم
Tie bar میلگرد تنگ
Web bar میلگرد جان
Temperature reinforcement میلگرد حرارتی
Bent bar میلگرد خم
Bar bender میلگرد خم کن
Uncurtail  bar میلگرد سراسری
Longitudinal bar میلگرد طولی
Hooked bar میلگرد قلابدار
Straight bar میلگرد مستقیم
Reinforcement آرماتور
Shear reinforcement آرماتور برشی
Lateral reinforcement آرماتور جانبی
Skin reinforcement آرماتور جلدی
Shrinkage reinforcement آرماتور جمع شدگی
Flexural reinforcement آرماتور خمشی
Transverse reinforcement آرماتور عرضی
Secondary reinforcement آرماتور فرعی
Compression reinforcement آرماتور فشاری
Vertical reinforcement آرماتور قائم
Tension reinforcement آرماتور کششی
Auxiliary reinforcement آرماتور کمکی
Crack-control reinforcement آرماتور کنترل ترک
Spiral reinforcement آرماتور مارپیچ
Balanced reinforcement آرماتور متعادل
Continues reinforcement آرماتور یکسره
stirrup خاموت
Projecting reinforcement آرماتور بیرون زده
Welded-wire reinforcement آرماتور با شبکه سیمس جوش شده
Unbonded reinforcement آرماتور بدون پیوستگی
Link reinforcement آرماتور دوخت

از شما مخاطبان فرهیخته سایت آهنباکس تقاضا می کنیم درصورت آشنایی با واژه های بیشتر در مورد میلگرد، و یا داشتن متون تخصصی در مورد میلگرد و آرماتوربندی می توانید از طریق قسمت آهن مشاور با کارشناسان فنی آهنباکس تماس گرفته و در تکمیل جدول لغتنامه میلگرد ما را یاری نمائید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.