ضوابط نمونه برداری از میلگرد

نمونه برداری از میلگرد مطابق با استانداردهای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و نشریه استاندارد۳۱۳۲ انجام می شود.

نمونه برداری از میلگرد در چهار مرحله به شرح ذیل انجام می گردد:

 1. نمونه برداری جهت بازرسی ظاهری
 2. نمونه برداری جهت آزمون های ابعاد و وزن
 3. نمونه برداری جهت آزمون های مکانیکی
 4. نمونه برداری جهت آزمون ترکیب شیمیایی

نمونه برداری از میلگرد

که در ادامه به شرح مختصری در مورد هریک از مراحل نمونه برداری از میلگرد پرداخته می شود:

نمونه برداری جهت بازرسی ظاهری

حداقل یک نمونه به طول ۱۰۰۰میلی متر یا بیشتر، از یک شاخه یا کلاف به صورت تصادفی از هر بهر برداشته شود.

نمونه برداری جهت آزمون های ابعاد و وزن میلگرد

این نمونه برداری شامل دو بخش می باشد:

 1. نمونه برداری از محصول شاخه ای: بر اساس نمونه برداری تصادفی از یک بهر به تعداد حداقل ۱۰شاخه از ۱۰بسته (با حداقل وزنی یک تن)
  انتخاب شده ،سپس یک نمونه به طول ۵۰۰ میلی متر از هر یک از شاخه ها برداشته شود.
 2. نمونه برداری از محصول کلاف: بر اساس نمونه برداری تصادفی از یک بهر به تعداد حداقل ۱۰نمونه به طول ۵۰۰میلی متر از ۱۰کلاف (باحداقل وزنی یک تن) انتخاب شود. انحنای نمونه های کلاف باید در دمای معمولی حذف شود.

تذکر:  تولید کننده می تواند بر اساس دستورالعمل های نمونه برداری موجود در کارخانه ،نمونه برداری نماید. لیکن نتایج نمونه برداری و انجام آزمون های مربوطه باید مقادیر الزامی مندرج در این استاندارد را تضمین نماید.

نمونه برداری جهت آزمون های مکانیکی

 • نمونه های برداشته شده باید از یک ذوب یا از یک بهر  انتخاب شوند. نمونه ها باید حداقل طولی برابر ۶۰۰ میلیمتر یا ۲۰ برابر قطر اسمی (هر کدام که بزرگتر باشد) را دارا باشند.
 • برای ذوبها یا بهرهای تا ۱۰۰تن و کمتر، دو نمونه جهت آزمون کشش، یک نمونه جهت آزمون خمش و یک نمونه جهت آزمون خمش مجدد برداشته شود.
 • برای ذوبها یا بهرهای بیش از ۱۰۰تن، علاوه بر تعداد نمونه های برداشتی بر اساس بند قبل به ازاء هر ۳۰ تن اضافه وزن، یک نمونه جهت آزمون کشش، یک نمونه جهت آزمون خمش و یک نمونه جهت آزمون خمش مجدد برداشته شود.

نمونه برداری جهت آزمون ترکیب شیمیایی

از نمونه تهیه شده  در آزمون نمونه برداری جهت بازرسی ظاهری می توان یک نمونه مورد نیاز برای آزمون تعیین ترکیب شیمیایی تهیه نمود.
با توجه به انجام آزمون ترکیب شیمیایی از نمونه مذاب توسط تولید کننده، آزمون ترکیب شیمیایی ازمحصول توسط تولید کننده الزامی نمی باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات ظاهری و مشخصات فنی میلگردها به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.

 

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل