استانداردهای نشانه گذاری شاخه میلگرد

نشانه گذاری شاخه میلگردها مطابق نشریه استاندارد۳۱۳۲ میلگرد، فقط برروی شاخه میلگرد های آجدار الزامی است و میلگردهای ساده الزامی برای نشانه گذاری ندارند و فقط  در صورت توافق میان تولید کننده و خریدار امکان نشانه گذاری وجود خواهد داشت.

اما  بر روی تمامی میلگردهای آج دار مشمول این استاندارد باید در حین فرآیند نورد اطلاعات زیر درج شوند:

 • نام یا علامت تجاری شرکت تولید کننده میلگرد
 • کد فرآیند تولید
 • کد علامت مشخصه میلگرد

منظور از کد فرایند تولید چیست؟

در میلگردهایی که استحکام لازم مطابق این استاندارد به روش خنک کاری و برگشت تحت کنترل (به عنوان مثال روش ترمکس)حاصل میشود حرف Tو برای میلگردهایی که به روشی غیر از روش خنک کاری و برگشت تحت کنترل تولید می شوند، حرف U و در میلگردهایی که با استفاده از عناصـرآلیاژی مانند b ،V ،Mo ،Cr ،Ni ،Cu استحکام لازم در آنها محقق میشود حرف Aبه انتهای علامت مشخصه میلگرد در گواهینامـه فنـی صـادره و نیـز درنشانه گذاری شاخه میلگرد درج می شود.

روش مشخص نمودن کد علامت مشخصه میلگرد

کد نشانه گذاری مشخصه میلگردهای گرم نوردیده آجدار برای تسلیح بتن مطابق جدول زیر در نشریه استاندارد میلگرد ارائه شده است:

نشانه گذاری شاخه میلگرد

ترتیب درج نشانه گذاری بر روی میلگرد آجدار

درج نشانه های الزامی ارایه شده  بر روی میلگردهای گرم نوردیده آجدار باید به صورت دائمی و خوانا بوده و ترتیب آنها به گونه ای باشد که ابتدا از سمت چپ نام یا نشان تجارتی تولید کننده، سپس کد مربوط به مشخصه میلگرد و در نهایت نیز کد مربوط به فرآیند تولید درج گردد.
به عنوان مثال نمونه ای از نشانه گذاری میلگرد با مشخصه آج ۴۲۰که به روش ترمکس تولید شده است به شرح زیر می باشد:

مثال: ” H علامت یا نام تجارتی شرکت تولید کننده

تذکر ۱: نشانه گذاری بر روی شاخه میلگرد باید در فواصل معین که مقدار آن کمتر از ۲ متر است، تکرار شود.

نشانه گذاری بر روی بسته (بندیل) میلگرد

تمامی بسته های میلگرد ساده یا آج دار باید دارای حداقل یک پلاک مشخصات فلزی (یا هر نوع پلاک مقاوم دیگر) باشند و اطلاعات زیر بر روی آنها درج شده باشد:

 • نام و علامت تجاری شرکت تولید کننده میلگرد
 • شماره  استاندارد ملی ۳۱۳۲ پس از اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد
 • علامت مشخصه میلگرد
 • قطر اسمی  میلگرد بر حسب میلی متر
 • شماره ذوب یا شماره ردیابی مرتبط به گزارش آزمون بسته
 • طول میلگرد
 • نام کشور تولید کننده
 • وزن بسته بر حسب کیلوگرم

تذکر ۲: در پلاک نصب شده بر روی بسته های میلگردهای تولید شده، باید روش تولید آنها مطابق با استاندارد درج نشانه گذاری که در قسمت قبل به آن اشاره شد مشخص گردد.

تذکر۳:  درج کشور تولید کننده در حوزه صادرات می تواند با توافق تولید کننده و خریدار انجام شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات فنی و استاندارد های میلگرد به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.

 

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل

Scroll Up