روش های اورلب میلگرد

اورلب میلگرد به سه روش انجام می شود:

  1. وصله های پوششی
  2. اتصالات مکانیکی
  3. وصله های جوشی

وصله های پوششی: معمول ترین روش وصله آرماتورها در صورتی که شرایط اجازه دهد و کلیه ملزومات ارضا گردد، استفاده از وصله پوششی است. آرماتور ها ممکن است در تماس با هم باشند یا از هم فاصله داشته باشند.

نحوه اورلب میلگرد در تماس با هم بدلیل اینکه توسط سیم آرماتوربندی در مقابل جابجایی حین بتن ریزی استحکام بیشتری دارند، ترجیح داده می شود. در وصله پوششی(نحوه اورلب بدون تماس)، آرماتورها نباید فاصله زیادی از هم داشته باشند تا بین آنها ترک زیگزاگی ایجاد نشود.

آیین نامه های طراحی و مشخصات فنی فاصله آرماتورها را در این روش اورلب کردن محدود می نمایند. به عنوان مثال طبق آیین نامه جدید ACI318 فاصله مذکور نباید از یک پنجم طول وصله و نه از 15 سانتی متر تجاوز نماید و همچنین فاصله حداقل بین میلگرد ها در محل تماس در این روش 5 سانتی متر می باشد.

قیمت میلگرد
وصله پوششی

اتصالات مکانیکی

هنگامی که اورلب به روش وصله های پوششی غیر اقتصادی ویا غیر عملی(به دلایلی مانند زیاد بودن طول اورلب، محل درزهای اجرایی وغیره) باشد، باعث تراکم یا مسائل خاصی در آرماتورگذاری شود می توان از اتصالات مکانیکی استفاده نمود.

ابزارهای اتصال مکانیکی در دسترس برای اتصال به این روش عبارتند از:

  • پیچ کردن
  • غلاف های جفت کننده پر شده از فولاد
  • غلاف های جفت کننده پر شده از گروت
  • درگیر کردن یا اصطکاک
اورلب میلگرد
اورلب میلگرد

وصله های جوششی

آیین نامه های طراحی مقاومت لازم برای روش اورلب میلگرد بصورت وصله جوششی را تعیین نموده است. برای فولادهای دارای ترکیبات شیمیایی متفاوت روش های مختلف جوشکاری وجود دارد، زیرا حرارت جوشکاری اثرات متفاوتی بر روی هر کدام دارد.

روش لازم برای جوشکاری جهت تامین جوش های سالم و بدون ترک بستگی به ترکیبات شیمیایی آرماتورها دارد. روش مناسب برای یک نوع ترکیب شیمیایی می تواند برای ترکیب دیگر از همان رده مقاومتی فولاد کاملا نامناسب باشد.لذا قبل از انتخاب روش جوشکاری تعیین ترکیب فولاد یک ضرورت اساسی است.

اورلب جوشی

معمول ترین روش جوشکاری دستی در کارگاه، جوش قوس الکتریکی است. حرارت جوشکاری توسط قوس الکتریکی بین آرماتورها و الکترود تامین می شود.

الکترود مصرفی باید با دقت انتخاب شود.جوش مقاومتی فقط در ساخت آرماتورها در کارخانه بخصوص شبکه سیمی جوش شده و شبکه های میلگرد مورد استفاده قرار می گیرد.اتصال میلگردها از طریق جوشکاری با روش های مختلف مانند جوش نوک به نوک، خمیری یا جوش ذوبی با الکترود با دستور و موافقت قبلی دستگاه نظارت مجاز می باشد.

نکات کارگاهی در مورد اورلب میلگرد

  1.  محل اورلب  میلگردهای تحتانی قطعات خمشی مانند تیرهای سقف در یک سوم کناری ازبر تکیه گاه تیر و اورلب میلگرد های فوقانی قطعه خمشی مانند تیرهای سقف در وسط دهانه یا یک سوم میانی بایستی اجرا گردد.
  2. در صورت مشخص نشدن طول اورلب در نقشه های اجرایی حداقل طول اورلب بایستی به اندازه 55 برابر قطر میلگرد اجرا گردد.

آهن باکس » قیمت میلگرد | قیمت تیرآهن | قیمت ورق آهن