وزن بسته میلگرد های ساده و آجدار

وزن بسته میلگرد ها بر اساس کارخانه تولید میلگرد متفاوت می باشد اما نکته حائز اهمیت در مبحث بسته بندی میلگرد ها رعایت استانداردهای بسته بندی میلگرد مطابق استاندارد ۳۱۳۲ می باشد.

تعاریف مربوط به  بسته بندی و وزن بسته میلگرد

اصطلاحات و تعاریف مرتبط با بسته بندی میلگردها مطابق نشریه ۳۱۳۲ میلگرد ایران به شرح ذیل می باشد:

شناسه

عبارتی است جهت شناسایی یک مجموعه میلگرد با مشخصه و قطر یکسان.

دسته

عبارت است از تعدادی کلاف یا بسته شامل میلگردهـای هـم قطـر کـه از یـک فرآینـد تولیـد (ذوب )درفولادسازی به دست آمده باشند. در بازار مصرف از اصطلاح بندیل  میلگرد هم بجای عبارت دسته استفاده می شود.

بهر

عبارت است از تعدادی کلاف یا بسته یا مقدار معینی میلگرد هم قطر و هم شکل و با یک شناسه مشـابه کـه تحت شرایطی که یکنواخت فرض می شود، با ذوبهای مختلف تولید میگردد.

محموله

عبارت است از تعدادی بسته که قطر اسمی (نمره )میلگرد ها از بستهای به بسته دیگر مـی توانـد متفـاوت باشد ولی هر بسته باید دارای یک شناسه باشد .

ظرفیت میلگرد

یک اصطلاح متعارف در بازار مصرف میلگرد می باشد و عبارتست از تعدادی بسته یا بندیل میلگرد که توسط یک تریلی حمل میلگرد بارگیری و تخلیه می شود. در بازار داخل کشور ظرفیت میلگرد بین ۲۰ تا ۲۵ تن می باشد که بسته به نوع کارخانه تولید میلگرد این ظرفیت بار می تواند از یک قطر یا متشکل از بسته هایی با قطر های متفاوت باشد.

وزن بسته میلگرد

رواداری وزن بسته میلگردهای ساده و آج دار

رواداری مجاز وزن بسته های میلگرد مطابق نشریه استاندارد ۳۱۳۲ میلگرد بر اساس قطر میلگرد متفاوت  بوده و به شرح ذیل قابل استناد و توافق بین خریدار و تولید کننده  می باشد:

  • برای قطرهای  کمتر از ۱۰ میلی متر به میزان ۷ درصد وزن (افزایش و کاهش)
  • برای قطرهای ۱۰ تا ۱۶  میلی متر به میزان ۴/۵۰ درصد وزن (افزایش و کاهش)
  • برای قطرهای  ۱۶ میلی متر و بیشتر به میزان ۳/۵۰درصد وزن (افزایش و کاهش)

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میلگرد و مشخصات فنی و استاندارد های مربوط به شکل و مقاومت میلگرد ها به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.

 

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل