قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

میلگرد ساده آذر گستر سدید

بروزرسانی: 03-12-1402

ردیفنوع میلگردآنالیزحالتنوعواحدسایزقیمت (تومان)
1میلگرد ساده 10 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 متریسادهکیلوگرم10تماس بگیرید
2میلگرد ساده 12 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 متریسادهکیلوگرم12تماس بگیرید
3میلگرد ساده 14 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 متریسادهکیلوگرم1426000
4میلگرد ساده 16 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم1626000
5میلگرد ساده 18 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم1826000
6میلگرد ساده 20 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم2026000
7میلگرد ساده 22 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم2226000
8میلگرد ساده 24 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم2426000
9میلگرد ساده 25 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم2526000
10میلگرد ساده 26 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم2626000
11میلگرد ساده 28 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم2826000
12میلگرد ساده 30 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم3026000
13میلگرد ساده 32 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم3226000
14میلگرد ساده 34 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم3425500
15میلگرد ساده 36 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم3625500
16میلگرد ساده 38 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم3825500
17میلگرد ساده 40 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم4025500
18میلگرد ساده 42 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم4225500
19میلگرد ساده 45 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم4525500
20میلگرد ساده 48 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم4825500
21میلگرد ساده 50 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم5025500
22میلگرد ساده 52 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متریسادهکیلوگرم5225500

میلگرد ساده سایر کارخانه‌ها