قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: 30-04-1403

نوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA311کیلوگرمکارخانه1229500
2میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA311کیلوگرمانبار1229500
3میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA315کیلوگرمکارخانه1428400
4میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA315کیلوگرمانبار1428400
5میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA320کیلوگرمکارخانه1628400
6میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA320کیلوگرمانبار1628400
7میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA325کیلوگرمکارخانه1828100
8میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA325کیلوگرمانبار1828100
9میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA330کیلوگرمکارخانه2028300
10میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA330کیلوگرمانبار2028300
11میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA337کیلوگرمکارخانه2228300
12میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA337کیلوگرمانبار2228300
13میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA347کیلوگرمکارخانه2528500
14میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA347کیلوگرمانبار2528500
15میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA366کیلوگرمکارخانه28تماس بگیرید
16میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA366کیلوگرمانبار28تماس بگیرید
17میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA375کیلوگرمکارخانه32تماس بگیرید
18میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA375کیلوگرمانبار32تماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت میلگرد زاگرس

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA37.5کیلوگرمکارخانه10تماس بگیرید
2میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA311کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
3میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA315کیلوگرمکارخانه1428000
4میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA318.5کیلوگرمکارخانه1628000
5میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323.5کیلوگرمکارخانه1828000
6میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA329کیلوگرمکارخانه2028000
7میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA335.5کیلوگرمکارخانه2228000
8میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA345.5کیلوگرمکارخانه2528000
(بیشتر…)

قیمت میلگرد ابرکوه یزد

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 10 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA37.6کیلوگرمکارخانه10عدم موجودی
2میلگرد 12 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA310.7کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
3میلگرد 14 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA314.6کیلوگرمکارخانه14تماس بگیرید
4میلگرد 16 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA320کیلوگرمکارخانه16تماس بگیرید
5میلگرد 18 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA324.5کیلوگرمکارخانه1826800
6میلگرد 20 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA329.5کیلوگرمکارخانه2026800
7میلگرد 22 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA337کیلوگرمکارخانه22تماس بگیرید
8میلگرد 25 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA347کیلوگرمکارخانه25تماس بگسرید
9میلگرد 28 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA357کیلوگرمکارخانه28تماس بگیرید
10میلگرد 32 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA375کیلوگرمکارخانه32تماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت میلگرد بافق یزد

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 8 بافق یزدشاخه آجدارA34.5کیلوگرمکارخانه831450
2میلگرد 10 بافق یزدشاخه آجدارA37.44کیلوگرمکارخانه1029500
3میلگرد 12 بافق یزدشاخه آجدارA310.68کیلوگرمکارخانه1229100
4میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA314.5کیلوگرمکارخانه1427700
5میلگرد 16 بافق یزدشاخه آجدارA318.9کیلوگرمکارخانه1627700
6میلگرد 18 بافق یزدشاخه آجدارA323.9کیلوگرمکارخانه1827900
7میلگرد 20 بافق یزدشاخه آجدارA329.6کیلوگرمکارخانه2027900
8میلگرد 22 بافق یزدشاخه آجدارA335.64کیلوگرمکارخانه2227900
9میلگرد 25 بافق یزدشاخه آجدارA345.6کیلوگرمکارخانه2527900
10میلگرد 28 بافق یزدشاخه آجدارA358کیلوگرمکارخانه2827900
11میلگرد 32 بافق یزدشاخه آجدارA373کیلوگرمکارخانه3227700
12میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA416کیلوگرمکارخانه14تماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA27کیلوگرمکارخانه10تماس بگیرید
2میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA37کیلوگرمکارخانه10تماس بگیرید
3میلگرد 12 بردسیر کرمانشاخه آجدارA310کیلوگرمکارخانه1229900
4میلگرد 14 بردسیر کرمانشاخه آجدارA314کیلوگرمکارخانه1426400
5میلگرد 16 بردسیر کرمانشاخه آجدارA318کیلوگرمکارخانه1626400
6میلگرد 18 بردسیر کرمانشاخه آجدارA323کیلوگرمکارخانه18تماس بگیرید
7میلگرد 20 بردسیر کرمانشاخه آجدارA328کیلوگرمکارخانه20تماس بگیرید
8میلگرد 22 بردسیر کرمانشاخه آجدارA335کیلوگرمکارخانه22تماس بگیرید
9میلگرد 25 بردسیر کرمانشاخه آجدارA357کیلوگرمکارخانه25تماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت میلگرد کویر کاشان

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA25کیلوگرمکارخانه8تماس بگیرید
2میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA27.5کیلوگرمکارخانه10تماس بگیرید
3میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA211کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
4میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA35کیلوگرمکارخانه829500
5میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA37.5کیلوگرمکارخانه1029300
6میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA311کیلوگرمکارخانه1229200
7میلگرد 14 کویر کاشانشاخه آجدارA314.8کیلوگرمکارخانه1428800
8میلگرد 16 کویر کاشانشاخه آجدارA319.2کیلوگرمکارخانه1628800
9میلگرد 18 کویر کاشانشاخه آجدارA324.6کیلوگرمکارخانه1828800
10میلگرد 20 کویر کاشانشاخه آجدارA330کیلوگرمکارخانه2028800
11میلگرد 22 کویر کاشانشاخه آجدارA336کیلوگرمکارخانه2228800
12میلگرد 25 کویر کاشانشاخه آجدارA346.4کیلوگرمکارخانه2528800
13میلگرد 28 کویر کاشانشاخه آجدارA358.5کیلوگرمکارخانه2829700
14میلگرد 30 کویر کاشانشاخه آجدارA362کیلوگرمکارخانه30تماس
15میلگرد 32 کویر کاشانشاخه آجدارA370کیلوگرمکارخانه3228800
16میلگرد 36 کویر کاشانشاخه آجدارA376کیلوگرمکارخانه36تماس بگیرید
17میلگرد 40 کویر کاشانشاخه آجدارA3118کیلوگرمکارخانه4030450
(بیشتر…)

قیمت میلگرد قائم رازی

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 12 قائم رازیشاخه آجدارA39.5کیلوگرمکارخانه1228200
2میلگرد 14 قائم رازیشاخه آجدارA313.5کیلوگرمکارخانه1427500
3میلگرد 16 قائم رازیشاخه آجدارA317.5کیلوگرمکارخانه1627500
4میلگرد 18 قائم رازیشاخه آجدارA321.5کیلوگرمکارخانه1827500
5میلگرد 20 قائم رازیشاخه آجدارA327.5کیلوگرمکارخانه2027500
6میلگرد 22 قائم رازیشاخه آجدارA334کیلوگرمکارخانه2227500
7میلگرد 25 قائم رازیشاخه آجدارA345کیلوگرمکارخانه2527500
8میلگرد 28 قائم رازیشاخه آجدارA357کیلوگرمکارخانه2827500
9میلگرد 32 قائم رازیشاخه آجدارA375کیلوگرمکارخانه3227500
(بیشتر…)

قیمت میلگرد فایکو

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 10 فایکوشاخه آجدارA37.4کیلوگرمکارخانه1028800
2میلگرد 12 فایکوشاخه آجدارA310.6کیلوگرمکارخانه1228500
3میلگرد 14 فایکوشاخه آجدارA314.5کیلوگرمکارخانه1427600
4میلگرد 16 فایکوشاخه آجدارA319کیلوگرمکارخانه1627600
5میلگرد 18 فایکوشاخه آجدارA324کیلوگرمکارخانه1827600
6میلگرد 20 فایکوشاخه آجدارA329.5کیلوگرمکارخانه2027600
7میلگرد 22 فایکوشاخه آجدارA335.8کیلوگرمکارخانه2227600
8میلگرد 25 فایکوشاخه آجدارA346.2کیلوگرمکارخانه2527600
9میلگرد 28 فایکوشاخه آجدارA357کیلوگرمکارخانه2827600
10میلگرد 32 فایکوشاخه آجدارA375کیلوگرمکارخانه3227600
(بیشتر…)

قیمت میلگرد ظفر بناب

بروزرسانی: 30-04-1403


نوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 8 ظفر بنابشاخه آجدارA24.35کیلوگرمکارخانه829100
2میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA27کیلوگرمکارخانه1028700
3میلگرد 12 ظفر بنابشاخه آجدارA310.30کیلوگرمکارخانه1228700
4میلگرد 14 ظفر بنابشاخه آجدارA314کیلوگرمکارخانه1428300
5میلگرد 16 ظفر بنابشاخه آجدارA318کیلوگرمکارخانه1628300
6میلگرد 18 ظفر بنابشاخه آجدارA323.5کیلوگرمکارخانه1828300
7میلگرد 20 ظفر بنابشاخه آجدارA323کیلوگرمکارخانه2028300
8میلگرد 22 ظفر بنابشاخه آجدارA334.5کیلوگرمکارخانه2228300
9میلگرد 25 ظفر بنابشاخه آجدارA344کیلوگرمکارخانه2528300
10میلگرد 28 ظفر بنابشاخه آجدارA357کیلوگرمکارخانه2828300
11میلگرد 32 ظفر بنابشاخه آجدارA378کیلوگرمکارخانه3228300
(بیشتر…)

قیمت میلگرد صائب تبریز

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 8 صائب تبریزشاخه آجدارA24.8کیلوگرمکارخانه831900
2میلگرد 10 صائب تبریزشاخه آجدارA27.4کیلوگرمکارخانه1031600
3میلگرد 12 صائب تبریزشاخه آجدارA310.7کیلوگرمکارخانه1231600
4میلگرد 14 صائب تبریزشاخه آجدارA314.6کیلوگرمکارخانه1431300
5میلگرد 16 صائب تبریزشاخه آجدارA319کیلوگرمکارخانه1631300
6میلگرد 18 صائب تبریزشاخه آجدارA324کیلوگرمکارخانه1831300
7میلگرد 20 صائب تبریزشاخه آجدارA329.7کیلوگرمکارخانه2031300
8میلگرد 22 صائب تبریزشاخه آجدارA335.8کیلوگرمکارخانه2231300
9میلگرد 25 صائب تبریزشاخه آجدارA346کیلوگرمکارخانه2531300
10میلگرد 28 صائب تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرمکارخانه28تماس بگیرید
11میلگرد 32 صائب تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرمکارخانه32تماس بگیرید
(بیشتر…)

گزارش بازار میلگرد در 30 تیر 1403

➖🔺 میلگرد کارخانه‌های مختلف سراسر کشور : قیمت میلگرد اکثر کارخانه ها ثابت و برخی در بازه 50 تا 1000 تومان افزایشی اعلام شد.

🔻 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب کارخانه : 100 تا 400 تومان کاهش

🔻 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 100 تا 400 تومان کاهش

در ایران بیش از 40 کارخانه تولید کننده میلگرد آجدار مشغول به تغذیه بازار آهن کشور هستند که با نام برندهای مختلف قابل خرید می‌باشند. قیمت میلگرد آج دار تمامی کارخانه‌ها در این صفحه در قالب جداول آنلاین بصورت لحظه‌ای به روز می‌شود. در صورتی که در مورد این نوع از مقاطع فولادی نیاز به اطلاعات تخصصی و مشاوره دارید، با کارشناسان فروش ما در تماس باشید.

آشنایی با انواع استاندارد میلگرد

در این ویدیو که به همت مهندس بهروز فنایی تهیه شده، انواع میلگرد از منظر کاربرد و شکل ظاهری بصورت کامل توضیح داده شده. لازم به ذکر است به دلیل کاربردی بودن محتوای این ویدئو، بسیاری از سازمان ها با بازنشر آن در رسانه های خود، مهر تاییدی بر فنی بودن توضیحات جناب آقای مهندس بهروز فنایی زده اند.

امید است شما نیز با مشاهده این فیلم، ضمن آشنایی با انواع میلگرد و کاربرد هرکدام، با بازنشر آن به توسعه فضای آموزشی رسانه آهن باکس کمک نمایید.

قیمت روز میلگرد کارخانه های مختلف

در حال حاضر، کارخانه‌های مختلفی در حوزه تولید میلگرد در سراسر کشورمان ایران در حال فعالیت هستند. قیمت روز میلگرد برای متقاضیان این محصول به ویژه برای انبوه‌سازان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شرکت فرداد تجارت آهن اسپادانا با نام تجاری آهن باکس، همه روزه قیمت میلگرد کلیه کارخانه‌های فولادی مختلف را پس از اعلام دفتر فروش هر کارخانه تولیدکننده، در سایت خود منتشر می‌کند. به همین دلیل، این امکان برای شما عزیزان فراهم است که همه‌روزه برای اطلاع از بروزترین قیمت میلگرد، به این صفحه مراجعه و قیمت روز میلگرد تمامی کارخانه‌های تولیدکننده را با یکدیگر مقایسه نمایید.

علاوه بر این، امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین نیز برای هر سایز میلگرد در سایت آهن باکس فراهم است. پس از ثبت سفارش، کارشناس مربوطه برای تایید و تامین سفارش شما، تماس خواهد گرفت.

قیمت آنلاین آهن و میلگرد

بازار آهن و میلگرد تحت تاثیر بازارهای موازی مالی مانند بازار ارز، نوسانات قیمت جهانی، مواد اولیه، نرخ تورم و غیره است. به همین جهت، قیمت آهن همواره در حال تغییر می‌باشد.

بر همین اساس، مجموعه آهن باکس، امکانی را فراهم آورده است تا شما عزیزان بتوانید به صورت لحظه‌ای و آنلاین به آخرین قیمت میلگرد کارخانه‌های تولیدکننده در سراسر کشور، دسترسی داشته باشید.

نمودار قیمت میلگرد امروز

آهن باکس علاوه بر اعلام قیمت محصولات فولادی به ویژه قیمت روز میلگرد، نمودار قیمت میلگرد را برای هر سایز در سایت خود منتشر می‌کند.

این قابلیت سبب می‌شود تا شما عزیزان با مشاهده قیمت میلگرد در چند روز متوالی، به دیدگاه مناسبی در مورد روند بازار میلگرد دست یابید و به این ترتیب بهترین زمان خرید میلگرد مورد نظرتان را پیش‌بینی کنید.

نمودار قیمت میلگرد 14 امروز

میلگرد سایز 14 یکی از پرمصرف‌ترین سایزهای میلگرد است که قیمت آن همه روزه در سایت آهن باکس اعلام می‌گردد. سایز 14 میلگرد به عنوان آرماتور در اجرای فونداسیون و اجرای تیر بتنی در سازه‌های بتن آرمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در صورتی که از متقاضیان خرید میلگرد 14 هستید، می‌توانید همه روزه به این صفحه مراجعه و قیمت میلگرد 14 کارخانه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایید. در صورت تمایل به خرید میلگرد سایز 14، سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید. کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

– نمودار قیمت میلگرد 14 اصفهان

در نمودار زیر که از سال 1391 تا 1401، روند قیمتی میلگرد سایز 14 ذوب آهن اصفهان را به تصویر کشیده، مشاهده می کنید که در یک بازه 10 ساله، نرخ میلگرد 14 ذوب آهن با رشد 6/5 برابری از قیمت حدود 5000 هزار تومان در هر کیلو به قیمت حدودی 32000 تومان دست یافته است.

نمودار قیمت میلگرد 14

نمودار قیمت میلگرد 16 امروز

میلگرد سایز 16، یکی از سایزهای پرفروش میلگرد هر کارخانه به شمار می‌رود که از مصرف عمده‌ای در صنایع مختلف به ویژه صنعت ساختمان برخوردار است.

امکان دسترسی به نمودار قیمت میلگرد 16، همه روزه در سایت آهن باکس فراهم می‌باشد. در صورتی که شما عزیزان از متقاضیان میلگرد 16 هستید، می‌توانید در چند روز متوالی نمودار قیمت میلگرد 16 را مشاهده نمایید تا در بهترین زمان بازار، برای خرید میلگرد 16 اقدام نمایید.

نکات مهم قبل از خرید میلگرد

با توجه به اینکه میلگرد و سایر محصولات فولادی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های مربوط به یک پروژه را به خود اختصاص می‌دهند، لازم است که قبل از خرید، نکاتی را مدنظر قرار دهید تا امکان بروز ضررهای مالی را کاهش دهید.

در صورت اقدام برای خرید میلگرد هر یک از کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

  • خرید از شرکت‌های بازرگانی معتبر
  • دریافت اصالت کالا از شرکت عرضه‌کننده
  • توجه به اعتبار و سابقه شرکت عرضه‌کننده
  • توجه به نوسانات و وضعیت بازار آهن

شرکت فرداد تجارت آهن اسپادانا با نام تجاری آهن باکس، با سال‌های فعالیت و سابقه درخشان در بازار آهن، قادر است میلگرد هر یک از کارخانه‌های تولیدکننده را به هر میزانی (خرده یا تناژ) با بهترین قیمت بازار تامین نماید. مسیر خرید میلگرد از شرکت آهن باکس برای متقاضیان هموار می‌باشد و بار مورد نیاز آنان در کوتاه‌ترین زمان برای مشتریان عزیز ارسال می‌گردد.

پیش بینی قیمت میلگرد

ارزان ترین میلگرد

کارخانه فولاد ابرکوه رکورد دار ارزان ترین قیمت میلگرد در بازار آهن ایران است. بسیاری از انبوه سازان در مناطق مرکزی کشور، متقاضی خرید محصولات این کارخانه استان یزد هستند که بر خلاف قیمت پایین، کلیه استانداردهای لازم را دارا می باشد.

گران ترین میلگرد

در حال حاضر کارخانه فولاد راد همدان بعنوان عرضه کننده گران ترین قیمت میلگرد در بازار آهن و بین بازرگانان شناخته می شود. این در حالی است که عمده مجریان پروژه های عمرانی خارج از استان همدان، تمایل بیشتری نسبت به میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان نشان می دهند.

خرید میلگرد از بهترین کارخانه تولیدکننده کشور

امروزه برندهای معتبر زیادی در سراسر کشور در تولید انواع میلگرد آجدار، ساده و کلاف فعالیت دارند. در صورتی که از مشتریان خرید میلگر هستید، با توجه به هزینه حمل و نقل، بهتر است میلگرد کارخانه‌ای را انتخاب کنید که محل پروژه شما نزدیک باشد.

کارخانه‌های فولادی روش‌های مختلفی را برای فروش محصولات خود استفاده می‌کنند. بسیاری از کارخانجات بزرگ فولادی، میلگرد خود را در بورس کالا عرضه می‌نمایند، اما شرایط خرید از بورس کالا برای تمامی افراد مصرف‌کننده فراهم نمی‌باشد.

خرید مستقیم از کارخانه نیز از ملزومات خاصی برخوردار می‌باشد. به عنوان مثال برای خرید پایین‌تر از یک ظرفیت میلگرد، نمی‌توان به طور مستقیم از کارخانه تولیدکننده اقدام نمود.

از دیگر روش‌های کارخانه‌ها برای فروش میلگرد، عرضه در بازار آهن است. عموم مصرف‌کنندگان، این روش را به سایر راه‌های خرید میلگرد ترجیح می‌دهند، زیرا این روش خرید، هیچ محدودیتی برای آن‌ها ندارد.

خرید میلگرد از کارخانه یا بازار آهن؟

قیمت میلگرد کارخانه از قیمت میلگرد بازار آزاد مناسب‌تر است، اما همانطور که پیش از این عنوان کردیم، مشتریان به سه دلیل عمده زیر ترجیح می‌دهند از بازار آزاد خرید خود را انجام دهند:

هزینه حمل و نقل میلگرد

خرید هر نوع محصولی، شامل هزینه حمل و نقل می‌شود. میلگرد و سایر محصولات فولادی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

در خرید و فروش آهن‌آلات، هزینه حمل و نقل به طور معمولا به عهده خریدار می‌باشد. بر همین اساس، بهتر است میلگرد کارخانه‌ای را برای خرید انتخاب کنید که به محل پروژه شما نزدیک باشد.

محاسبه وزن میلگرد

برای محاسبه وزن میلگرد، روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از روش‌های ساده برای محاسبه وزن میلگرد، استفاده از فرمول محاسبه میلگرد بر اساس استاندارد تولید DIN آلمان است.

فرمول محاسبه وزن تقریبی میلگرد:

1000 / (7.8 * طول میلگرد * 3.14 * (2^شعاع)) = وزن میلگرد

با مقایسه جواب نهایی این فرمول با وزنی که توسط هر کارخانه تولیدکننده میلگرد تحت عنوان جدول اسمی مخصوص میلگرد هر برند اعلام می‌شود، شاهد اختلافی جزئی خواهید بود.

وزن مخصوص میلگرد 14 کارخانه‌های مختلف اعم از کویر، ذوب‌آهن و امیرکبیر به ترتیب 14.8، 15 و 13.5 کیلوگرم می‌باشد. این مقادیر نشان‌دهنده آن است که میلگرد 14 ذوب آهن از وزن سنگین‌تری نسبت به وزن میلگرد 14 دو کارخانه کویر و امیرکبیر برخوردار است.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

بازار آهن ایران همواره تحت تاثیر قیمت جهانی سنگ آهن و شمش فولادی و همچنین نرخ پایه این محصولات در بورس کالا بوده و به موازات این عوامل نرخ روز دلار که ترکیبی از نرخ تورم ایران و آمریکا می باشد نیز تأثیر مستقیمی بر قیمت میلگرد و سایر آهن آلات و محصولات فولادی دارد.

اگر از دنبال کنندگان پر و پا قرص قیمت روزانه میلگرد کارخانجات مختلف ایران هستید، بخوبی می دانید که کارخانه ها نرخ میلگردهای تولیدی خود را در ساعات میانی روز کاری بازار آهن اعلام و به تبع آن بازرگانی های فعال، نرخ های اعلامی را در رسانه های خود منتشر و بروزرسانی می کنند.

دلیل این موضوع تأمل تولید کنندگان در جهت تعیین تکلیف قیمت های کشف شده در بورس کالا، قیمت دلار معامله شده و شروع یا خاتمه فعالیت بورس های بین المللی برای بدست آوردن قیمت مواد اولیه می باشد.

آهن باکس نام تجاری سایت ما بوده و کلیه فعالیت های ما در قالب شرکت ثبت شده می باشد. لذا فاکتور رسمی در ازای خرید میلگرد تقدیم می شود.

از آنجا که قیمت میلگرد در بازار آهن کاملا شفاف می باشد، نمی توان قیمت را بعنوان یک مزیت مطرح نمود. بزرگترین مزیت خرید از سایت آهن باکس، تیم حرفه ای و با سابقه پشت این سایت است که خریدار با اعتماد کامل می تواند سفارش خود را تکمیل نماید.

خریدارانی که بصورت خرد سفارش خود را ثبت می کنند، دقت داشته باشند که سفارش ایشان از انبار بارگیری خواهد شد که مشمول هزینه های انبارداری می شود.

قیمت میلگرد - خرید انواع میلگرد آجدار | آهن باکس

قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد آجدار، قیمت آنلاین میلگرد بیش از 40 کارخانه ایران در بازار آهن، قیمت میلگرد به صورت لحظه ای و شاخه، خرید میلگرد با بهترین نرخ

امتیازدهی ویرایشگر:
5